William Shakespeare Hayatı Hakkında Bilgi

WİLLİAM SHAKESPEARE

William shakespeare (1564-1616), ingiliz oyun yazarı ve şair. Bir tüccarın oğlu olan Shakspeare’in Stratford’daki VI. Edward Okulu’nda Latince, reto­rik, tarih ve din dersleri oku­duğu, ancak babasının işlerinin bozulması nedeniyle öğrenimini sürdüremediği sanılmaktadır. 1585’den 1592’ye dek yaşamı hakkında hiçbir şey bilinmeyen Shakspeare, bu tarihte Lond­ra’da aktör ve oyun yazarı olarak ün kazanmaya başladı.

1592- 1594 arasında çıkan veba sal­gını yüzünden tiyatrolar ka­panınca Shakspeare, şiire dön­dü. Tiyatroların yeniden açılma­sı üzerine, Lord Chamberlain’ın Oyuncuları topluluğuna ortak oldu. Topluluk için oyunlar yazdı ve oyunculuk yaptı. Top­luluk daha sonra King’s Men (Kralın Adamları) adını aldı ve oyunlarını Globe Tiyatrosu’nda sahnelemeye başladı. 1613’de VIII. Henry oyunu oynanırken Globe Tiyatrosu’nun yanma­sından sonra, oyun yazarlığını bıraktı. Shakspeare, çoğunluk tarafından bütün zamanların en büyük yazarı olarak kabul edilir. Büyüklüğü, yalnızca yaşadığı dönemin toplumsal ve siyasal yönünü ortaya koymasından değil, aynı zamanda insanın tüm duygu ve çelişkilerini evrensel bir yaklaşımla anlatmasındandır. Shakspeare’in soneleri ilk kez 1609’da yayınladı. Aşk ve dost­luk temaları üstünde, hayal kırıklığı, ayrılma, huzursuzluk, yabancılaşma, kendini suçlama ve başarısızlıkla dolu olan so­nelerinde, ölümün ve zamanın zaferi duyulur. Soneler güçlü duyguları ifade etmesinin yanın­da, bir düşünce ve betimleme yoğunluğu gösterir. Şiirsel güç­leriyle soneler yüzyıllardır şiirin güzel örnekleri olarak ilgi top­lar.

Shakspeare’in ilk oyunları arasında The Comedy of Erros (Yalmşlıklar Komedisi), Titus Andronicus The Two Gentlemen of Verona (Veronalı iki Centil­men), The Taming of the Shrew (Hırçın Kız), Romeo and Juliet, VI. Henry bulunmaktadır.

Diğer bir bölüm oyununun konusunu ingiliz tarihi oluşturur. Bu oyun­larda krallığın kutsal yönetme hakkı bölgede birleşme ve düzen için olan gereksinim, ihanetin ve anlaşmazlığın kötüğü, sava­şın acımasızlığı, paranın de­ğerleri çökerten gücü, aile bağlarının gücü, Tanrı’nın, ina­nanları koruyan ve kötülüğü ce­zalandıran takdiri gibi gelenek­sel temalardan yararlanır. The Tragedy of King Richard III (Kral ül. Richard’ın Trajedisi), The Tragedy of King Richard II (Kral II. Richard’ın Trajedisi), Henry IV, King John (Kral John), Henry V tümüyle ingiliz tarihine dayanır. Bundan sonra Shakespeare Roma tarihinden alınmış konularda çeşitli oyun­lar yazdı. Bunlar Julius Caesar; Antony and Cleopatra (Antonius ve Kleopatra) ve Coriolanus’dur. 15961602 arasında yazdığı ko­medilerde ortak birçok nokta vardır. Fantastik öğelerin bulun­duğu bu komedilerin çoğu hayali ülkelerde geçer. The Merchant of Venmice (Venedik Taciri), Much Ado About Nelhing (Kuru Gürültü), As You Like It (iste­diğiniz Gibi Olsun), Tvvelfth Night (Onikinci Gece), A Mid- summer Night’s Dream (Bir Yaz Gecesi Rüyası), The Mery Wives of Windsor (Windsor’un Şen Kadınları). Her komedide birçok konu işlenir ve bir grup karak­terden, diğer bir grup karakter çevresine geçilir. Shakspeare seyirciyi bunların arasında bağ­lantı ve açıklama aramaya ça­ğırır. Bu komedilerde çok ko­mik, aynı zamanda acıklı olabil­en durumlar hızla değişir. Ham­let, Othello, Kral Lear ve Macbeth, Shakespeare’in yazar ola­rak büyüklüğünün doruğa ulaş­tığı trajedilerdir. Bu oyunların kahramanlarının her biri edebi­yat alanında ölümsüz birer karakter olarak kabul edilir. Shakspeare’in sözcüklerin dok­unumdaki etkin ustalığı yanında, kesinlik, düzenlilik ve lirikliği göze çarpar.

En önemli olan özelliği, oyunların gizlerine ha­yal gücüne dayanan bir araştır­mayla ulaşılabilmesidir. Çeşitli anlamlara gelen sözcükler, geniş ya da belirli çağrışımlı imgeleriyle Shakspeare tematik, psi­kolojik uğraklar yaratır. Sözsel karmaşa, eş zamanlı olmak üze­re bilinçli ve bilinçaltı düşünce­yi ifade için kullanılır. Shakespeare’nin oyunları yalnızca sah­nelenmeye değil, opera, müzikal oyun, bale yapmaya ve salt bir şiir olarak okunmaya da elverişlidir.

 

Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991