taoculuk hakkında bilgi

TAOCULUK (TAOİZM)

Çin felse­fe ve din sistemi. Taoculuğun kurucu­su Lao-Tzu, kutsal kitabı ise Tao Te Ching’dir (Akıl ve Erdem Kitabı). Ki­min yazdığı bilinmeyen kitapta genel­likle Tao ve Te kavramlarından söz edilir. Kitabın özünü oluşturan Tao, gerçek ve mecaz anlamda kullanılır. Kavramın gerçek anlamı, tarz, yöntem, insanların izlemesi gereken en doğru yoldur. Mecaz anlamıysa; evrenin ön­cesidir. Te ise, erdem. Olgunluk ve güç anlamlarını içerir ve sürekli olarak Tao’yu izler. Tao’nun insandaki yansı­masıdır. Kitapta bu iki kavrama daya­nılarak siyasal, toplumsal, metafizik ve ahlaksal sorunlara açıklık getirilme­ye çalışılır. Tao’ya yaşadığımız doğa düzeninin arkasındaki evrensel enerji olarak bakılmaya başlanmıştır. Bu ev­rensel enerji her yerde var olan sonu başı bulunmayan; oluş olaraksa, kendi­liğinden hareket eden, düzenli, bencil olmayan ve sürekli tüm canlıların iyili­ğine çalışan bir güç olarak kabul edilir. Taoculuk, değişik temsilcilerin kişili­ğinde 4 ana kolda gelişmiştir.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998