takvimin ortaya çıkışı hakkında bilgi

Takvimin ortaya çıkışı

TAKVİM,

Takvim, zamanı yılla­ra, aylara ve günlere ayıran yön­temdir.Zamanın akışım değerlendirmek için kullanılan ilk sistemlerin kö­keni, tarımın ve hayvancılığın ge­lişmesiyle ilişkilidir. Tarih önces­inin insanının, yağmur, kuraklık gibi iklim olaylarının, kimi hay­vanların, çiftleşme dönemi gibi hayvanlar dünyasına ilişkin olay­ların,  yaprakların dökülmesi, meyvelerin olgunlaşması gibi bit­kiler dünyasına ilişkin, olayların dönemsel olarak tekrarlanışı ile Ay’ın evreleri, gökyüzünde Gü­neş’in konumunun değişmesi, Güneş’in doğuşundan hemen ‘ önce ya da batışından sonra belir­li yıldızların ufukta gözükmesi ya da kaybolması gibi astronomi olaylarının düzenli olarak tekrarlanışı arasında bir benzerlik kur­muş olması düşünülebilir. Ancak bu astronomi olaylarının takvim düzenlenmesinde kullanıl­ması, neolitik çağda  gerçekleş­miştir.

İnsanın zamanı bölmek için, ilk olarak gözlenmesi en kolay olan ay olaylarından yararlandığı sanıl­maktadır. Ay’ın evreleri düzenli bir biçimde meydana geldiğinden, iki dolunay ya da iki yeni. ay ara­sındaki zaman parçası olan ay kavramına buradan gidilmiş olduğu sanılmaktadır. Bu’ dönem yaklaşık olarak 29 gündür. Hafta kavramı da, Ay’ın evrelerinden bi­rine uygun düşen bir dönem ola­rak tasarlanmış olabilir (yeni ay=birinci dördün; dolunay=ikinci dördün).

 

Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991