Olimpiyat nedir – Olimpiyatlar hakkında bilgi

 

OLİMPİYAT OYUNLARI

Her dört yılda bir, bir başka ülkede düzenlenen, çeşitli spor dallarını; kişisel ve takım yarışmalarım kapsayan, yalnızca ama­tör sporcuların katılabildiği, spor dün­yasının en büyük gösterileridir.

Ülkeleri­nin milli olimpiyat komiteleri tarafın­dan amatörlükleri resmen onaylanan sporcular, toplu olarak “amatörlük ye­mini” ettikten sonra yarışmalara katıla­bilirler. Olimpiyat, dünyanın en eski spor gösterileri olmak özelliğini de ta­şır. Batılı tarihçiler, Zeus adına düzen­lenen Olimpia şenliklerini İÖ 776’da, Sparta Kralı Likurgos’un önerisi üzeri­ne, Elis Kralı İphitos tarafından Mora Yarımadası’nın batı kıyılarındaki Elis Kenti’nin kutsal bölgesi Olympos’ta başlatıldığım kabul etmelerine karşın, bu tarihten çok daha önceleri Anadolu’da Olimpia gösterilerinin yapıldığı gerçektir. İÖ 776’da Mora’da yapılma­ya başlanan Olimpia, 1168 yıl sürdü

Çağdaş Olimpiyatlar

Olympia’mn kaldırılmasından tam 1500 yıl sonra, 1892’de, Baron Pieıre de Coubertin adlı Fransız soylusu, dünya ülkeleri arasında büyük bir spor düzenlemesi yapılması düşüncesini ortaya attı ve tarihsel Olympia’nın yeniden kurulması­nı istedi.

Baron de Coubertin, bu yolda paralar harcadı; dünya ülkelerini dola­şarak Olympia düşüncesini yaymaya çalıştı. Sonunda “Union des Sociates Françaises Sports Athletique”nin, 16Haziran 1894’te Paris’te yaptığı toplan­tıda, Büyük Britanya, ABD, İsveç, İtalya, Belçika, İspanya ve Yunanistan delegeleri, öneriyi incelemeye başladı­lar. Baron Pierre de Coubertin’in orta­ya atmış olduğu “Olympia” düşüncesi benimsenerek, düzenlemenin uygulan­ması kararına varıldı (23 Haziran 1894).

Baron, ilk oyunların, “Olympia’ nın kökeni” dediği Yunanistan’da ya­pılmasını istiyordu. Açılan yardım kampanyaları ve toplanan bağışlarla oyunlar gerçekleşti. Spor tarihine “Çağdaş Olimpiyatlar” adıyla geçen Olimpiyat Oyunları’nın ilki, 6-15 Ni­san 1896 tarihleri arasında Atina’da yapıldı. Almanya 21, Fransa 19, ABD 14, ev sahibi Yunanistan 231 sporcuy­la oyunlarda temsil edildi.

Türkiye, ilk kez resmen 1912 Stock­holm Olimpiyat Oyunları’na çağrıldı. Ermeni kökenli iki atlet; Vahram Papazyan ile Mığırdıç Mığıryan kendi paralarıyla gittikleri Stockholm’de Os­manlı Devleti’ni temsil ettiler ve Ay- yıldızlı forma altında yarıştılar. Türki­ye, ancak Cumhuriyetin ilanından son­ra bir olimpiyat oyunlarına (1924 Pa­ris) resmen ve kalabalık bir sporcu topluluğuyla katıldı.

Göndere bayrağımızı ilk çektiren, gü­reşçi Mersinli Ahmet Kireççi, ulusal marşımızı da çaldıran yine güreşçi Ya­şar Erkan oldu.

Olimpiyat Bayrağı

Olimpiyat Bayra­ğı, beyaz bir zemin üzerinde iç içe geçmiş beş ayrı renkteki halkadan olu­şur. Bu halkaların üçü üstte, ikisi altta­dır. Renklerin her biri ayrı bir kıtayı simgeler. Bu renklerden mavi Avrupa’ yı, kara Afrika’yı, kırmızı Amerika’yı, sarı Asya’yı, yeşil Okyanusya’yı temsil eder. olimpiyat Bayrağı, beş kıtanın dostluk ve kardeşlik duyguları içinde birbirine bağlanmasını simgeler. Olim­piyat Bayrağı ilk kez 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları sırasında çekildi.

 

Olimpiyat Meşalesi

Çağdaş Olimpi­yat Oyunları’nda klâsik bir anlam ve değer taşıyan “Olimpiyat Ateşi”, Yu­nanistan’da Olympos Dağı’nda yakılır, ateşin yakılmasında dev mercekler kullanılır. Meşale, oyunların yapılaca­ğı kente doğru atletler tarafından elden ele taşınarak götürülür ve stadda hazır­lanan “Olimpiyat Ateşi” bu meşaleyle tutuşturulur.

Olimpiyat Madalyası

Olimpiyat Oyunları’nda birinciliği kazanan spor­culara altın, ikinciliği kazananlara gü­müş, üçüncülüğü kazananlara bronz madalya verilir. 60 mm çapında, 3 mm kalınlığındaki bu madalyanın bir yü­zünde 1928’den bu yana, İtalyan sanat­çısı Gossoioli’nin çizdiği elinde zafer çelengi tutan Zafer Tanrıçası Nike’nin kabartma resmi; öteki yüzünde, olim­piyatı düzenleyen ülkenin ve o olimpi­yatın simgesi yeralır. Madalyalar, al­tın, gümüş ve bronz kaplamadır. Her Olimpiyat’ta, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından onayanmış ve tes­cil edilmiş bu standart madalyalar kul­lanılır.

 

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998