bakteri ve virüslerin yol açtığı hastalıklar nelerdir

BAKTERİLER,

gözle görülemeyen, ancak mikroskopla saptanabilen yarar­lı ve zararlı işlevleri olan tekhücreli canlılar. Zar arlan bir insanı ya da hay­vanı öldürebilecek boyutlara varabilen bu canlıların günümüzde değerlendiril­mekte olan birtakım yararlı işlevleri de vardır. Doğadaki varlıkları ilk kez 17. yüzyılın başlarında Antony Van Leeuwenhock’un mikroskobu keşfetmesiyle saptandı; bilim adamları tarafından in­celenmesi oldukça uzun zaman sonra gerekleşti. Latince küçük çubuk anla­mına gelen “basterium” sözcüğü 19. yüzyılın ortalarına kadar bilim sözlü­ğüne girmedi. Bakterilerle ilgili ilk ge­niş bilgiye Alman botanikçisi F. C. Cohn’un bakterilerle ilgili kitabında rastlanır. Cohn’un mikroskop kullana­rak bakterilerle ilgili elde ettiği bilgile­rin günümüzde de doğrulukları sür­mektedir.

Bakteriler dünyasını incelerken onlara iki değişik açıdan bakmak yararlı olur; hastalık yapan bakteriler ve yararlı bakteriler. Hastalık yapan bakterilerin oluşturduğu zararlı olaylara

 • verem,
 • ti­fo,
 • kolera,
 • frengi,
 • belsoğukluğu,
 • teta­nos,
 • boğmaca,
 • malta humması,
 • şarbon,
 • veba,
 • botulizm,
 • difteri hastalıkları,
 • çeşitli organlardaki iltihaplar,

 

VİRÜS

Hastalık yapan en küçük organizmaların genel adı. Boyutla­rı metrenin milyarda biri gibi küçük birimlerle ölçülebilir. İst­er RNA biçiminde olsun (örneğin grip virüsü), ister DNA biçiminde olsun (örneğin uçuk virüsü) hep­si bir tek nükleik asitten ibarettir. İçinde bulundukları canlı hücrede asalak gibi davranırlar. Cansız or­tamda üreyip’ çoğalamazlar. İnsan­larda hastalık yapan virüslerin sayısı oldukça yüksektir. Virüs organizmada bulunduğu çeşitli be­lirtilerle ortaya çıkar; ancak bazen hiç belirti olmayabilir.

 • Bazı virüs­ler içinde bulundukları hücreyi tahrip eder; bazıları bulundukları hücrelerin aşırı ölçüde çoğal­malarına yol açar (siğil gibi birta­kım urlar bunun sonucudur).
 • Bazı kanserler de virüslerden ileri gelir.
 • Virüs hastalıklarının bir bölümü yalnız insanlarda (kızamık),
 • Bir bölümü ise hem insanlarda, hem hayvanlarda (kuduz) hastalık ya­par.
 • Mikrop hastaya doğrudan doğ­ruya (hastadan ya da sağlam ta­şıyıcıdan) geçebileceği gibi dolaylı yoldan da geçebilir (hepatit virüsü sudan, sarıhumma virüsü böceklerden- geçer).

Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991

Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998