aristoteles ve metafizik hakkında bilgi

Aristoteles ve metafizik

Aristoteles (MÖ 384-322),önce Platon’un görüşlerine bağlıy­dı, ama daha sonra ona karşı çıktı ve kendi okulu olan Lykeion’u kurdu.”Yön­tem söz konusu olduğunda, Aristote­les’in bilim alanında yapmak istediği şey, Platon’un istediğinden farklı değil­dir. Çünkü onun için de, tek tek varlık­lardan tümele yükselerek gerçeklikteki karmaşıklığı kavramın tekliğine indirge­mek söz konusudur. Ama Aristoteles’e göre felsefe, bu birliği akılla kavranabilir herhangi bir dünyada aramayacak, du­yulur deneyden yola çıkarak bulacaktır. Tümel hakikatlerin tümevarımla elde e- dildiği konusundaki bu görüşe, ancak genelin biliminin olabileceği ve duyular­dan en uzak oldukları için ilk haki kaderin, elde edilmesi en güç hakikatler olduğu görüşü de eşlik eder. Bilmek, neden­lere dayanarak bilmektir ve dolayısıyla en yüksek bilgi, ilk ilkelerin ve ilk neden­lerin bilgisidir. Böyle bir bilimin araştı­rılması, metafiziğin konusunu oluştura­caktır, ama Aristoteles’in yapıtının tanrı- bilimsel ya da ontolojik (varlıkbilimsel) yönde yorumlanmasına göre, bu bilimin adı değişebilir. Değişimlerin etkisinde­ki fizik dünya ise, Aristoteles’e göre her tür eylemin boşa çıktığı bir dünya değil­dir ve sitenin çerçevesi içinde, insanoğ­lunun yöneldiği,« en yüce iyi »gerçekleştirebileceği bir dünyadır. Aristo­teles’in uçsuz bucaksız yapıtı, Ortaçağ felsefesine egemen olmuş ve bu felsefe­ye sağladığı dünyayı açıklama ilkesi, ancak Kopernik ve Galilei’nin buluşlarıyla kuşku konusu olmaya başlamıştır.

kaynak:Thema Larousse Tematik Ansiklopedi-Milliyet Yayınları