zatürre hastalığı hakkında bilgi

ZATÜRRE (PNÖMONİ),

Akciğer dokusunun çeşitli etkenlere bağlı ola­rak iltihaplanması.

Nedenleri

Hastalığı oluşturan etken­ler üç grupta toplanabilir: Canlı hasta­lık etkenleri, fiziksel etkenler, kimya­sal etkenler. Canlı etkenler arasında virüsler, parazitler, mantarlarvb; fizik­sel etmenler arasında tozlar, yabancı cisimler, zararlı ışınlar vb; kimyasal etkenler arasında ise lipidler, klor, azotoksit buhan ve üremi şırasında ortaya çıkan bazı zehirli maddeler gösterile­bilir. Zatürrede akciğer dokusunun il­tihaplanması başlıca iki yerde görülür. İltihap olayı ve iltihaba katılan öğeler ya alveollerin (hava kesecikleri) içini dolduracak biçimde ya da alveol du­varlarını ve bronş duvarlarını istila edecek biçimde gelişir. Birincisine alveoler tipi zatürre, ikincisine de interstisiel tip zatürre adı verilir. Bakte­rilerin etkisiyle oluşan zatüree genel­likle alveoler tipte, virüslerin etkisiyle oluşan zatüree ise interstisiel tiptedir. Akciğerdeki iltihap alanları odaksal nitelikte olabileceği gibi, bir akciğer lobunun tümünü de kaplayabilir. Za­türe genellikle sağ akciğerin alt yada orta lobunu ya da sol akciğerin alt lobunda gelişir. Gerek çocuklarda ge­rekse yetişkinlerde zatüreye yol açan başlıca etken pnömokok mikroplandır. Hemofilus influenza özellikle çocuk­larda tehlike oluşturur. Alkoliklerde, şeker hastalarında ve yaşlılarda ise Fri­edlander basilinin yol açtığı zatüneeye daha çok rastlanır. Kısaca zatüreenin en sık rastlanan nedeni virüslerdir.

 Belirtileri

 Vücudun zayıf düşmesi, üst solunum yollan enfeksiyonları, al­kolizm ve özellikle yaşlıların  uzun sü­re yatalak kalmaları gibi etkenler za­türeye yol açar. Bu nedenlerin ardın­dan üşüme duyusuyla birlikte titreme ortaya çıkar. Ateş 40.5°C’a kadar çıka­bilir. Öksürük, balgam çıkarma, hasta olan akciğerin yanında, yan ağrısı adı verilen bir ağn, bol hava isteği, morar­ma başlıca belirtilerdir. Halsizlik bu belirtileri izler.

Tedavisi

Antibiyotiklerin bulunma­sından sonra zatüreenin tedavisi çok kolaylaşmıştır. Antibiyotiklerin bulun­masından önce zatüreeden ölüm oram yüksekken, günümüzde bu oran çok düşük düzeye inmiştir. Bakteri kökenli zatüreelerde penisilin grubu antibiyo­tikler kullanılır. Virüs kökenli zatürrelerde ise daha çok virüsün belirlenme­sine göre tedavi uygulanır. Mantar kö­kenli zatürrelerde çeşitli mantar ilaçlarıyla tedavi yapılır. Ağır olmayan vakalarda tedavi hekim denetiminde evde yapılır. Ağır vakalarda hastane bakımı gereklidir. Solunum ileri dere­cede bozulup ciddi bir morarmaya gi­ren hastaların oksijen tedavisine alınmaları gerekir.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998