yoğurt nasıl yapılır hakkında bilgi

yoğurt nasıl yapılır

Yoğurt Türkler’in çok eski za­manlardan beri yaptıktan ve Türkiye’de ya­pılış ve tüketimi pek yaygın olan önemli bir süt ürünüdür Son yüzyılda Avrupa, Amerika ve Japonya’da tüketimi gittikçe artmakta ve yoğurdun besin değeri ve di­yetetik etkileri üzerinde araştırmalar yapıl­mış ve yapılmaktadır. Sütteki asilliğin yük­selmesi nedeniyle sütün bileşimindeki kal­siyum kazeinattan kalsiyum ayrılarak ka­zein “jel” haline geçer, yani pıhtılaşır. Bu olaya “yoğurtlaşma” denir. Sütün asitliği, süte “yoğurt mayası” katılmasıyla yüksel­tilir. Bu maya içinde çeşitli organizmalar, özellikle laktik asit bakterileri vardır. Her zaman istenen kalitede bir yoğurt elde edebilmek için, saf kültürler (starter) kul­lanılır. Saf yoğurt mayası kültüründe şu iki laktik asit bakterisi vardır: Straptococcus thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus. Bunların ikisi de sütteki şekerden, yani lak­tozdan, laktik asit meydana getirirse de, özellikle birincisi ayrıca hoş koku ve tat maddeleri de meydana getirir.

Evlerde yoğurt şöyle yapılır:

Süt kaynatılır ve mayalanma derecesi olan 42-44 °C’a kadar soğutulur ve içine bir gün ön­ceki yoğurttan bir miktar katılır. Sıcaklığı­nı koruması için süt kabı ılık bir yerde ve her tarafı sarılmış olarak 4-6 saat bırakılır. Bu süre içinde pıhtılaşan ve koyuca bir kı­vam alan yoğurt üstü açılarak serin bir yerde saklanır.

Yoğurt yapımı batı ülkelerinde ve Türki­ye’de sanayileşmiştin Sınai yoğurt yapı­mında ilk aşama sütün* istenen yağ ve ku­ru madde bakımından standart hale ge­tirilmesidir. Türkiye’de “tam yağlı” yoğurt­larda yağ oranı % 3, “yarı yağlılar”da % 15, “yağsızlar”da ise % 1,5’tan azdır. Yo­ğurda daha iyi bir kıvam vermek için sü­te °/o 0,1-0,3 oranında pektin ve jelatin katılır, süt homojen hale getirilir. 3 dakika sü­reyle 90-95 °C’ta tutulur, mayalanmak üzere 43-45 °C’a kadar soğutulur, % 2-3 oranında maya katılarak sıcaklığı 43-45 °C’a ayarlanmış odalarda 2-3 saat bıra­kılır, elde edilen yoğurt soğutulur, satışa sunulana kadar 4-5 °C’ta korunur.

Anadolu’da yoğurdun ilk kez ya­pılışına ilişkin yaygın bir efsane vardır. Bu­na göre genç bir kız hıdrellez günü kır­lardan çiy toplar. Bir ses bunları süte ka­tarsa her derde deva bir yiyecek elde edeceğini söyler, kız çiyi süte katıp yoğurt yapar. (Anadolu’nun bazı yörelerinde bu­gün de bu biçimde mayasız yoğurt yapıl­maktadır.)

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları