yesevilik hakkında bilgi

Yesevilik hakkında ansiklopedik bilgi

Ahmed Yesevî hazretlerinin ve talebelerinin tasavvufta takip ettikleri yol, tarikat. Ahmed Yesevî hazretleri Yesî beldesinden olmasına nispetle onun yoluna Yesevilik denilmiştir. Tarîkatler başlıca ikidir. Zikr-i hafîyâni ses­siz zikir yapan ve zikr-i cehrî yâni yüksek sesle zikir yapan tarikatlar.

Birincisi, hazret-i ,Ebû Bekr’den gelmiş olup, mürşidlerinin (kurucu hocalarının) adına göre Tayfû- riyye, Yeseviyye, Medâriyye, hakîki oian Bektâşiyye, Ahrâriyye, Ahmediyye-i mü- ceddidiyye ve Hâlidiyye gibi İsimler almış­lardır, (Abdullah-ı Dehlevî) Yeseviyye yolunun kurucusu olan Ahmed Yesevî hazretleri, Buhârâ’da yetişen evliyâ dan Yûsuf-i Hemedânî hazretlerinden tasavvuf ilmini tahsîl etti. Zâhirî ve bâtınî(mânevi) ilimlerde kısa müddet içinde yük­sek derecelere ulaştı. Pek çok talebe yetiş­tirdi. Onun kurduğu Yesevilik kolu kısa zamanda Türkistan, Mâverâünnehr, Hora­san ve Harezm’de yayıldı.

Yesevilik yolu­nun kurucusu olan Ahmed Yesevî hazretleri, vakitlerinin çoğunu Allahü teâlâya ibádét etmekle ve talebelerine zâhirî ve bâtınî ilimleri öğretmekle geçirirdi. Devamlı olarak Hızır aleyhisselâmia görüşür, sohbet ederdi. Çocukluğundan îtibâren Resûlullah efendimizin sallaliahü aleyhi ve sellem sün­netine tam tâbî olmakda hiç gevşeklik gös­termemişti. 63 yaşına geldiği zaman Re­sûlullah efendimiz o sene âhirete teşrîf ettiklerinden, 63 yaşından sonra yeryü­zünde durmağı uygun görmemiş, kendi­sine yer altında bir hücre yaptırıp vefât edinceye kadar orada kalmıştı. (Molla Cami)

kaynak:Dini Terimler Sözlüğü-Türkiye Gazetesi Yayınları