uzay hakkında bilgi

 

uzay

Uzay, tüm varlıkların içinde bulun­duğu sınırsız boşluk. Uzay, algılana­mayacak kadar büyük bir boşluktur. Varlığı, içinde yer alan cisimlerin ve olayların gözlemlenmesiyle hissedilebilir. İlkçağ filozofları uzay kavramını açıklamak için uzun süre çaba harcadı­lar. Bilim adamları da çok eskiden beri uzayla ilgilenmişler ve açıklamalar ge­tirmeye çalışmışlardır. Ancak 20. yüz­yılın ikinci yarısında yapılan çalışma­lar, uzaya ilişkin bilgileri çoğalttığı gi­bi, ileriye dönük geniş kapsamlı çalış­maların yapılmasına da yol açtı. Elde edilen bilimsel veriler, madde ve ener­jiyle ilişkili olarak uzay ve zamanın bazı bilinmeyen özelliklerinin ortaya konulması, filozofların ileriye sürdük­leri uzay modellerinin yıkılmasına yol açtı. Günümüzde uzay kavramı, her şeyden önce füzeleri, uyduları, astro­notları ve Yer’in dışında kalan boşluğu akla getirir. Yanı sıra çevremizi saran matematikleştirilmiş ortam (uzam) da uzay deyiminin içine girer. Böylece geometrik uzay, vektörel uzay ve to­polojik uzay gibi kavramlar ortaya çık­tı. Basit ve genel anlamda uzay, Gü­neş’i, gezegenleri, uyduları ve her biri ayrı birer güneş olan sayısız yıldızı ve bu yıldızların kümeleşerek oluşturdu­ğu bizim gökadamız olan Samanyolu gibi sayısız gökadayı (galaksi) kapsa­yan sınırsız bir ortamdır. Tüm gök ci­simleri bu uçsuz bucaksız boşluk için­de birer nokta gibidir. Uzayda yer alan gökcisimlerinin tümünü en gelişmiş teleskoplarla bile görmek olanaksızdır.

Uzayda gökcisimlerinin yanı sıra seyreltik gaz ve toz parçacıkları da vardır

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998