Tevrat Hakkında Bilgi

TEVRAT HAKKINDA BİLGİ

Yahudilerin kutsal kitabı  Tevrat, Musa Peygamber’e indirilmiştir. İbranicede bu kitaba, yasa ve şeriat anla­mına gelen Tora denir. Latincede ise, beş kitaptan oluştuğu için Pentaleuchus adı verilir. Tevrat, Kuran’da, Mekke’de inen ayetlerde anılır. Bu ayetlerde, Tevrat’ın insanlar için bir kurtuluş ve nur olduğu bildirilir. İbra­him ve Yakup peygamberlerden sonra­ki zamanlarda Beni İsrail için indirildi­ği dile getirilir. Ayrıca, bu kitapta, Al­lah’ın buyrukları aldığı anlatılır. Bu arada, Tevrat’ta, Hz. Muhammed’in geleceği de müjdelendiği, hatta bun­dan dolayı, İsrailoğullarının bunu kabullenemedikleri için Tevrat’ın buyruklarıyla ibadet etmekten kaçındıkları anlatılır.

 Ahd-i Atik olarak da adlandırılan Tev­rat, Yahudiler tarafından kutsal sayılır. Tevrat’ı oluşturan bölümler: Tekvin, Çıkış, Levliler, Sayılar ve Tesniye’dir.

Tekvin bölümünde, evrenin yaratılışı, Nuh Tufanı, İbrahim, İsmail, Yakup ve Yusuf peygamberlerle onların öy­küleri anlatılır.

Çıkış kitabında ise, Musa Peygamber’in yaşamı ve Beni İs­rail’in Mısır’dan çıkarılışı ele alınır.

Levliler bölümünde de, tapınma ve te­mizlik kuralları, din adamları ve onla­rın statüsü, görevleriyle birlikte, İsrailoğullarının Kısır’dan çıkıp Kızıldeniz’i geçerek çöle geldikleri sıradaki yaşamları anlatılır.

Sayılar bölümünde ise, dinsel günler, nüfus belirlenmesi, dinsel kuralların değeri ve uyulacak il­kelerden söz edilir.

Son bölüm olan Tesniye’de de, daha önce belirtilen ku­rallar yinelenerek, İsrailoğullarının ba­şından geçenler sıralanır. Musa Pey­gamber’in yaşamı anlatıldıktan sonra, onun ölümü ve gömülmesi en son ola­rak işlenir.

Tevrat, evrenin yaratılma­sından Musa Peygamber dönemine ka­dar geçen olayların anlatıldığı bir kut­sal kitaptır. Bugün Yahudilerin elinde bulunan Tevrat, Tanrı’nın Musa Pey­gamber’e gönderildiği biçimiyle ko­runmuş bir kitap değildir. Binlerce yıl­lık zamanı içinde, Tevrat’ın aslı kay­bolmuş ve Yahudi din adamları tara­fından İncil gibi, yeniden yazılmış, çe­şitli düzeltilere uğramıştır.

 

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998