Takvimi Vekayi Gazetesi Hakkında Kısa Bilgi

Takvim-i Vekayi
Takvim-i Vekayi

TAKVİMİ VEKAYİ GAZETESİ

Takvimi vekayi, 11 Kasım 1831’den başlayarak Babıâli tarafından İstanbul’da yayımlanan ilk Türkçe resmi gazete.

II. Mahmut fermanıyla yayımlanan ve baş­lığında “Devlet-i aliyye-i osmaniyenin ceride-i resmiyesi” açıklaması bulunan gazetenin ilk sayısında, padişah II. Mahmut Çanakkale gezisi, şehzade Abdülmecit Efendi’nin derse başlama töreni, Ar­navutluk isyanı, Bağdat valisi Davut Paşa’ nın tutuklanması vb. olaylara ilişkin haber­ler yer alıyordu, ilk sayısı beş bin basılan ve bütün devlet dairelerine, subaylara, taşradaki yöneticilere ve elçiliklere gönde­rilen Takvimi vekayi’nin başına, Mekke ka­dılığı da yapmış olan Esat Efendi getiril­di, haberleri toplama ve yayına hazırlama görevi de Babıâli kâtiplerinden Sarım Efendi ile seraskerlik memurlarından Sait Bey’e verildi.

Gazetedeki yazı ve haber­ler “umur-u dâhiliye” (içişler), “umur-u hariciye” (dışişleri), “mevad-dı askeriye” (askeri konular), “tevcihat-ı ilmiye” (din adamlarının atanması), “fünun” (bilimler), “ticaret ve es’ar” (ticaret ve fiyatlar) gibi ayrı ayrı bölümlerde toplanıyordu. Ancak, daha sonra Rumca, Ermenice, Arapça, bir söylentiye göre de farsça dillerinde de ay­rıca basılan Takvimi vekayi, öngörüldüğü gibi her hafta düzenli şekilde yayımlana­madı. Devletin resmi gazetesi niteliğinde olmasına karşın bir dizgi yanlışı nedeniy­le 1879’da Abdülhamit II tarafından kapa­tıldı, 1891’e değin yayınına ara verdi, ikinci kez 1892’den 1908 Meşrutiyeti’ne değin yine kapalı kaldı. 27 Temmuz 1908’de ye­niden çıkmaya başlayan Takvimi vekayi, 4 Kasım 1922’den sonra yerini Resmi gazete’ye bıraktı.

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları