Selanik Hakkında Bilgi

Atatürk'ün Selanik'te Doğduğu EV
Atatürk’ün Selanik’te Doğduğu Ev

SELANİK

Yunanca Thessaloniki.

Yunanistan’ın kuzey doğusunda, Make­donya Bölgesi’nde liman kenti. Nüfusu 383.967 (1991). Ege Denizi’nde Sela­nik Körfezi’nin başında yer alır. Yuna­nistan’ın ikinci büyük kenti, önemli bir endüstri (petrol arıtma, makine, gemi yapımı, yapay gübre, tütün, dokuma, besin, içki, deri işleme, yapı gereçleri), kültür (Aristoteles Üniversitesi, 1925, Arkeoloji Müzesi), ulaştırma (liman, demiryolu) merkezidir. Tahıl, şarap, yün, endüstri ürünleri demir, krom, manganez filizi dışsatımı yapılan lima­nı, Vardar Irmağı deltasının denize doğru ilerlemesinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Kıyıyla akropolis ara­sındaki Roma Yolu Via Egnatia çevre­sinde yayılan kentin yamaçlarından es­ki Türk kenti yer alır. 1917’de meyda­na gelen bir yangın sonucu tümüyle yıkılan aşağı kent, çağdaş bir biçimde yeniden bayındır duruma getirildi. Ba­tıda Vardar Geçidi’nden doğuda Kalamria Geçidi’ne uzanan Via Egnatia üzerindeki Eski Yunan surları (İÖ 4. yüz yıl sonları) kalıntıları, Roma İm­paratoru Galerius’un Zafer Takı (4. yüzyıl başı), Hagia Sofia Kilisesi (8. yüzyıl), 16.yüzyıl sonunda camiye, 20. yüzyılda yeniden kiliseye çevrilen Aya Yorgi Kilisesi, 1917 yangınından zarar gören, sonra restore edilen Aya Demetrius Bazilikası (5. yüzyıl) önemli tarihsel eserleridir.

Tarihi

İÖ 315’te, Büyük İskender’in eniştesi Kassandros tarafından kuruldu ve eşi Salonima’nın adını aldı. İÖ 2.yüzyılda Yunanistan’ın Roma egemen­liğine giren iki kenti oldu. Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Paulus, Hıristiyanlara moral kazandırmak için, Korinthos’tan, “Selaniklilere Mektuplar” adıyla iki mektup gönderdi (50-51). 390’da baş gösteren ayaklanma, I. Theodosius tarafından kanlı bir biçimde bastırıldı. Barbar saldırıları sırasında, Bizans’ın en güçlü kalelerinden biri oluşunun yanı sıra, ticaret merkezi du­rumuna geldi. 1904’te Arapların, 1185′ te Normanların eline geçti. Selanik Krallığı’nın (1204-1224). Daha sonra Epir Despotluğu’nun (1224-1246) baş­kenti oldu. 1246’da yeniden Bizans yönetimine girdi. 14. yüzyıl sonu; 15. yüzyıl başında Osmanlılarla Bizanslı­lar arasında el değiştirdi,     II. Murat dö­neminde kesin olarak Osmanlı toprak­larına katıldı (1430) ve yaklaşık 500 yıl Osmanlı egemenliğinde kaldı. Tür­kiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Musta­fa Kemal Atatürk 1881’de burada doğdu (doğduğu ev, 10 Kasım 1953’te Atatürk Müzesi adıyla açıldı). 1890 ve 1917 yangınlarından büyük zarar gör­dü. İttihat ve Terakki Fırkası’nın, ikin­ci Meşrutiyet’ten önce, gizli çalışmalarını yürüttüğü en önemli merkez oldu. Birinci Balkan Savaşı’nda (1912), Yu­nanlılar tarafından işgal edildi. Londra Antlaşması (1913) ile Yunanistan’a bı­rakıldı. ikinci Dünya Savaşı’nda Nisan 1941-Kasım 1944 arasında Alman iş­gali altında kaldı.

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998