prens sabahattinin hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Prens sabahattin

Prens sabahattin, politikacı (İstanbul1877-İsviçre/Neuchâtel 1948). II. Abdülhamit’in kız kardeşi Seniha Sultan ile Mahmut Celalettin Paşa’nın oğludur. Özel öğrenim gördü. Aralık 1899’da babası ve kardeşiyle birlikte Paris’e gitti. II. Abdülhamit yönetimi­ne karşı yurt dışındaki mücadeleye ka­tıldı. 1902’de I. Jön Türk Kongresi’nin toplanmasında önemli rol oynadı ve kongre başkanlığına getirildi. Ortaya çıkan düşünce ayrılıkları sonucu kong­re sonrasında Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Derneği’ni kurdu. 1906-1908’de Paris’de Terakki adlı ay­lık bir dergi yayımladı, ikinci Meşrutiyet’ten sonra yurda döndü. İttihat ve Terakki yönetimine karşı düşünsel mücadele verdi. Mahmut Şevket Pa­şa’nın 14 Haziran 1913’te öldürülmesi olayına adı karışınca gıyaben mahkûm edildi, gizlice Paris’e kaçtı. Girilmemesini istediği Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu yenil­giye uğrayınca 8 Aralık 1919’da yurda döndü. 1920’de Avrupa’ya gitti. Cumhuriyet’in ilanından sonra Osmanoğullarının ülke dışına çıkarılmasını öngö­ren yasa uyarınca (1924) İsviçre’ye sı­ğınmak zorunda kaldı.

Prens Sabahattin, Türkiye’de kaynağı­nı Le Play ve Edmond Demoulin’de bulan bireyci sosyoloji anlayışının ta­nıtıcısı sayılır. Toplumu kuran, ona varlık bütünlüğü, yaşama gücü kazan­dıran birey olduğu için sosyolojinin işe bireyleri ele alarak başlaması gerekir. Birey, toplum için değil toplum birey içindir. Devlet, bireylerin ortak bir ba­şarısı olduğu için bireye yönelmeli ve onun varlık ilkelerine göre düzenleme­lidir.

Devletin görevi bireyin mutlulu­ğunu sağlamaktır. Toplum ve devlet ancak bireylerce açıklanabilir; devlet­ten bireye değil, bireyden devlete varı­lır. Birey, devletin temel taşıdır. Birey­ler sağlam, yetenekli, yetişkin ve başa­rılı oldukları ölçüde devlet bütünlük ve süreklilik kazanır. Başta devlet olmak üzere bütün toplumsal kurumlardan önce birey vardır. Öğretimin ve eğiti­min amacı bireyin yetişmesi, devletin görevi bireyin güvenliğidir. Ona göre bireysel çabayla yaşamak birçok yete­neği gerektirir.Prens Sabahattin’in ya­yınlanan tek eseri Türkiye Nasıl Kur­tulabilir? adını taşır. Ayrıca o döne­min çeşitli dergilerinde makaleleri ya­yınlandı.

 

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998