polislik mesleği hakkında bilgi

 

polislik mesleği nedir

Bir toplumun iç gü­venliğini sağlayan en önemli ve kapsamlı kuvvet, polis kuvvetidir. Polis bu genel gü­venlik işlevi nedeniyle, kimi zaman zabıta* ile aynı anlamda kullanılır. Oysa “zabıta”, daha geniş bir kavramdır. Zabıta deyince, başta polis olmak üzere gümrük, beledi­ye, sağlık vb. zabıta güçleriyle jandarma kuvvetleri akla gelir. Polis, zabıta kuvvet­leri içinde en geniş yer tutan ve en geniş işlevi olan güvenlik örgütüdür. Polisin en temel işlevi, bir devlette iç güvenliği sağ­lamak, suç işlenmesini önlemek, suç iş­leyen kişileri yakalayarak yargı organları­na teslim etmektir. Türkiye’de polisin gö­rev ve yetkileri, 4 temmuz 1934 tarih ve 2559 sayılı Polis vazife ve salahiyet kanu­nu’ nda ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiş­tir.

Yasaya göre, polisin genel güvenlikle ilgili görevleri iki kısımdır:

1. yasalara, tü­züklere, yönetmeliklere, hükümet emirle­rine ve kamu düzenine uygun olmayan fi­illerin, işlenmelerinden önce, bu yasa ku­ralları içinde önünü almak;

2. işlenmiş olan bir suç hakkında Ceza muhakeme­leri usulü k. ile öteki yasalarda yazılı gö­revleri yapmak (md. 2).

Polis, görevlerini yerine getirirken gerekirse silah da kulla­nabilir. Polisin hangi koşullarda silah kul­lanabileceği, yasada belirtilmiştir (md. 16).

Polis, suç işlenmesini önlemek ya da iş­lenmiş suçların faillerini ele geçirmek için kişilerden kendisinin polis olduğunu be­lirleyen belgeyi gösterdikten sonra- kim­lik belgesi sorabilir. Bu istem karşısında herkes nüfus hüviyet cüzdanı, pasaport ya da resmi bir belgeyi göstererek kimli­ğini belirtmek zorundadır (md. 17).

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları