mimarlık mesleği hakkında bilgi

 

MİMARLIK

Mimar, bir konuyu mimari yön­den ele alarak etüdünü yapan, projelen­diren, projenin mesleki kontrollüğünü yü­rüten ve konunun projesine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan kişidir. 17 Haziran 1938 tarih ve 3458 sayılı Mühendis­lik ve mimarlık hakkında kanun, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mimarlık mes­leğini icra edebilmek için gerekli belge­leri sıralamaktadır. Buna göre, mimar sı­fatıyla mesleğin yürütülebilmesi için mi­marlık öğrenimi veren bir yüksekokuldan (Türkiye’deki mimarlık fakülteleri ve yük­sekokulları ya da yurtdışında bunlara eş­değer okullar) diploma almış olmak zo­runludur.

27 Ocak 1954 tarih ve 6235 sayılı yasay­la kurulan Türk mühendis ve mimar oda­ları birliği (TMMOB), Türkiye sınırları için­de mesleki faaliyette bulunan mimar, mü­hendis, yüksek mimar yüksek mühendisleri örgütü içinde toplayan, tüzel kişili­ğe sahip bir kuruluştur. Birliğin kuruluş amacı, bütün mühendis ve mimarları uz­manlık kollarına ayırmak ve her kol için bir oda kurulmasına karar vermektir. Mimar­lar odası, mimarların ortak gereksinmele­rini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolay­laştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek di­siplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün girişim ve etkinliklerde bu­lunur. Bir mimarın serbest olarak mesle­ğini yürütebilmesi için Mimarlar odası’na kaydolması ve üyelik sıfatını taşıması zorunludur (1993’te kayıtlı üye sayısı 23 000 dolayındadır). Kamu kurum ve kuruluşları ile İktisadi devlet teşekkülleri ve Kamu ik­tisadi kuruluşlarında çalışan mimarların Oda’ya girmeleri isteklerine bağlıdır.
kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları