mayoz bölünme hakkında bilgi

MAYOZ BÖLÜNME

Mayoz Bölünme, bir çeşit çekir­dek bölünmesi. Özgün hücredeki kro­mozom sayısının yarısına, yani haplo­id sayıda kromozoma sahip yavru hüc­relerle sonuçlanan, genellikle ardışık iki hücre bölünmesi. Eşeysel hücrele­rin kaynağını oluşturan ve 46 kromo­zoma sahip olan bazı özel hücrelerin her biri mayoz bölünme sonucu 23’er kormozama sahip 4 yavru hücreye dö­nüşür. Böylece eşeysel hücrelerin 23’er kromozom taşımaları sağlanmış olur. Mayoz bölünme birbirini izleyen iki bölünme olayının sonucunda oluşur. Bunlardan ilkine Mayoz I, ikincisine de Mayoz II bölünmesi denir. Mayoz I’den önceki interfazın son döneminde gerçekleşen DNA miktarı bir kat çoğa­lır. Bu dönemde kromozomlar hâlâ diploittir. Mayoz I bölünme dönemi sonunda ortaya çıkan iki hücrenin her biri diploid miktarda DNA taşırken, kromozomları haploittir, yani DNA miktarı kaynak hücrenin yansı kadar­dır. Mayoz I bölünme sonucu ortaya çıkan iki hücreden her biri mayoz II döneminde ikiye bölünür. Böylece ana hücrenin dört yavru hücreye dönüşme­si sağlanmış olur. Mayoz II bölünmesi sonucu ortaya çıkan hücrelerin dördü de haploid DNA taşırlar. Haploid DNA ve haploid kromozom (23 tek kromozom) içeren dişi ve erkek eşey hücrelerinde, diploid kromozoma (23 çift kromozom) sahip olan bir zigot hücresi ortaya çıkar.

Mayoz I

Bu bölünmede olduğu gibi protfaz, metafaz, anafaz ve telofaz ol­mak üzere dört bölümden oluşur. Ma­yoz I’deki profaz dönemi, leptoten, zigoten, pakiten, diploten ve diakinez adını alan dönemlere aynlır.

 Mayoz II

Bu bölünme Telofaz I’den kısa bir süre sonra gerçekleşir. Mayoz Il’ önce DNA’nın iki kat arttığı bir interfaz dönemi yaşanmaz. Böylece Mayoz I bölünme sonucu yeni haploid kromozom taşıyan iki yavru hücre or­taya çıkar. Bu iki yavru hücre Mayoz II döneminde hemen hemen mitoz bö­lünmenin aynı bir bölünmeyle haploid DNA ve haploid kromozom taşıyan dört yavru hücreye dönüşürler.


kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998