Komşu komşunun külüne muhtaçtır ile ilgili yazı

Komşu komşunun külüne muhtaçtır

Kom­şular birbirlerine en küçük şey için bile muhtaçtırlar. Kimi zaman önemsiz bir şeyin eksikliği işimizi aksatır. O zaman komşu imdada yetişir.

Komşu hakkını gözetmek, Müslümanlığın ilk-dönemlerinden başla­yarak ve müslümanların gelenekleştirdikleri ve özel önem verdikleri ahlaksal ödev­lerden biri oldu. Kuran’da, birinci derece­de iyilik edilmesi gerekenler arasında komşular da sayılır (IV, 36). Hz. Muham­met, komşu hakkının önemini “Cebrail, komşu hakkı üzerinde öylesine önemle durdu ki, neredeyse komşunun komşuya mirasçı olacağını sandım” sözleriyle vur­gular; başka hadislerinde de komşuların birbirlerine yakın olmaları ölçüsünde hak ve sorumluluklarının da artacağını müslüman olmayan komşuların bile komşuluk hakları bulunduğunu belirtir.

Komşular arasında selamlaşma; kom­şunun canına, ırzına (onuruna) saygı gös­terme ve kollama; düğün, bayram, has­talık, ölüm vb. üzücü ve sevindirici olay­larda ziyaret ile sevinç ve kederi paylaş­ma; davet etme ve davete katılma; gerek­tiğinde parasal ve bedensel yardımda bu­lunma islam ahlakının önemle üzerinde .durduğu komşu haklarından bazılarıdır.

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları