Kök Türkler (Göktürkler) Hangi El Sanatları İle Uğraşıyorlardı?

Kök Türkler (Göktürkler) Hangi El Sanatları İle Uğraşıyorlardı

Göktürkler döneminden önem­li yapıtlar toprak üstündeki yazıtlardan, heykellerden, sunaklardan oluşur. Kudirge”, Kuray*, Tuyahta”, Gök bulak* Işık -Kul* kurganlarında da Göktürk’lerin kül­türel ve sanatsal yaşamlarının aydınlan­masını sağlayacak bulgularla karşılaşıldı. Buralarda yapılan incelemelerde toprak eşyaya çok az rastlandı (dar ağızlı süra­hiler, geniş ağızlı çömlekler). Bunlar da­ha çok balıksırtı biçiminde çizgili beze­meliydi. Göktürk’lere ait önemli buluntu­lardan bir bölümü gümüşten yapılmış kulplu ya da kulpsuz maşrapalardan olu­şur (Katanda, Kuray, tuyahta, Kopen). Maşrapaların altındaki Göktürk yazıları on­ların önemini artırır. Bu maşrapaların ben­zerleri, dönemin heykellerinin ellerinde de görülür. Deri üzerine metal plakalarla süs­lü, uçları değişik motifli Göktürk kemerle­ri de dönemin önemli buluntularıdır. Bu kemer biçimi Turfan ve Avrupa Avarları’nda da yaygındı. Altaylarda, özellikle Tuva’da bulunan heykellerde, bu kemerlerin uçları abartılı biçimde süslüdür. Kemerle­re takılan ve içine çakmaktaşı ile kav ko­nulan deriden ya da kumaştan yapılmış çantalar Göktürklerde yaygın olarak kul­lanılan eşyalardandır. Göktürklerin bu çantaları Volga Bulgarlarında da görülür. Kurganlarda ele geçen kumaşlar ve ay­nalar ya Çin yapısıdır ya da onun etkisin- dedir Heykellerde görülen ya da kurgan­larda ortaya çıkarılan takılar arasında, bronzdan yapılmış halka biçiminde küpe­ler çoğunluktadır. Eğri kılıçlar (Osmanlı kı­lıçları gibi kına bağlanmış iki kayışla ke­mere bağlanıyordu), kemik, ağaç ve sinir­den yapılmış yaylar, üç kertikli ok uçları, ağaç kabuğundan tirkeşler, mızraklar, at koşum takımları buluntular arasında önemli yer tutar.

 

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları