john daltonun hayatı hakkında bilgi

John DALTON

İngiliz fizikçisi ve kimyacısı (Eaglesfield 1766-Manchester 1844). Ağabeyi ile birlikte, Kendal’da bir yatılı okulda eğitime başladı (1781). Daha soma, aynı okul­da öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1793’te Manchester Akademisi’ne (gü­nümüzde New College) matematik ve fen bilimleri öğretmeni olarak atandı. Buradaki öğrencilerinden, renk körü olduğunu anladığı James Precott Joule’ün hastalığını inceleyerek 1794’te bu hastalığa ilişkin bilinen ilk makale­yi yayımladı. Bu yüzden renk körlüğü Dalton Hastalığı adıyla da anılır. 1799’da Manchester Edebiyat ve Fel­sefe Derneği’nin yöneticiliğine getiril­di. Fizik ve kimya dallarındaki ilk gözlemleri, E. Robinson adındaki bir araç yapımcısının da özendirmesiyle meteoroloji dalında yaptı. Atmosferi oluşturan gazların, yoğunluklarının ayrı olmasına karşın neden ayrışmış olarak değil de homojen bir karışım durumunda bulunduklarını araştırma­ya yöneldi; sıcaklıkları, kaynama nok­taları eşit derecede bulunan tüm sıvıların doymuş buhar basınçlarının eşit olduğunu gösterdi ve bu sonuca daya­narak, yeteri kadar alçak sıcaklık ve yüksek basınçlarda, tüm gazların sıvılaştırılabileceğini ortaya koydu (1801). Aynı yöndeki çalışmalarını sürdürerek 1802’de J. L. Gay-Lussac ile aynı zamanda gazların sıcaklıkla genleşmelerini açıklayan yasayı bul­du. Gazların suda ve öteki sıvılardaki çözünmelerini de inceleyerek değişik gazların aynı sıvı içerisinde ayrı dere­celerde çözündüklerini ve her gazın ayrı ağırlık ve sayıda taneciklerden oluştuğu sonucuna vardı. En önemli buluşlarından birisi da Katlı Oranlar Yasası’dır. Bu yasadan yararlanarak, maddenin yapışma ilişkin Atom Ku­ramı’nı kurdu. Çalışmalarıyla kimya­nın ayrı bilim dalı olmasına katkıda bulunan, fizik ve kimya alanlarında kendi adıyla anılan bir dizi yasayı bul­du. Dinsel inançları yüzünden yalın bir yaşamı yeğledi, hiç evlenmedi, Royal Society’nin üyeliğini de uzun süre kabul etmedi. 1816’da Fransız Bilimler Akademisi’ne seçildi. Başlıca eserleri: Meteorological Ob­servations and Essays (Metoroloji Üzerine Gözlemler ve Yazılar) 1793; A New System of Chemical Philo­sophy (Yeni Kimya Felsefesi Sistemi) 1801; On the Absoption of Gases by Water (Gazların Suda Soğurulması Üzerine) 1803.
kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998