izcilik hakkında bilgi

İZCİLİK HAKKINDA BİLGİ

İzcilik milliyet, ırk, din ayrımı yapılmaksızın herkese açık, politik olmayan ulusal ve uluslar arası eğitsel, okul dı­şı ve okul içi gençlik bünyesinde toplayan üniformalı çalış­maların tümüdür.

İzcilik eğitimde, okul ile aile arasında kalan boşluğu doldurur. Kaynağı kültürü, dini, ırkı cinsi ne olursa olsun, arkadaşlığı, barış sevgiyi ve hoşgörüyü hedefler. Çalışma­larda eşitlik, dürüstlük ve kardeşlik duygularını ön plana çı­karır. Onu disiplinli, cesur, vatansever yapar.

İzcilik, çeşitli yaş guruplarındaki çocuk ve gençlerin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişmelerine katkıda bulunan çocuk ve gencin yapıcı, yaratıcı ve araştırıcı niteliklerinin geliştirilmesi için gerekli becerilerle donatmayı hedef alan demokratik kişilik özellilerinin öne çıkmasına uygun ortam­lar sağlayan gençlerin Atatürk ilke ve İnkılâpları doğrultu­sunda yetiştirilmesini amaç edinen üniformalı çalışmalardır.

Ülkemizde izciliğin ilk uygulayıcıları arasında Galata­saray Beden Eğitimi öğretmenleri Ahmet ve Abdurrahim Robenson kardeşler, Manastır Öğretmen Okulu Müdürü Ahmet Nejat Bey ve İttihat Mektebi müdürü Nafi Atıf Kansu’nun isimleri görülür.. 1908’den itibaren izcilik çalışmala­rı yurdumuzda görülmüşse de asıl kuruluş tarihi, uzman Parfitt’in teşkilatlanmayı kurması için ülkemize davet edildi­ği yıl yani 1912 yılıdır.

İZCİLİĞİN AMACI

Baden Powell’a göre izcilikte amaç;iyi karakterli,sağ­lıklı ve becerikli insan yetiştirmektir.

MEB YÖNETMELİĞİNE GÖRE İZCİLİĞİN AMACI:

Yurduna, milletine ve Atatürk ilkelerine bağlı, bütün insanlara karşı dürüst ve duygulu, iyi karakterli, toplum içinde yapıcı ruha sahip, kanun, nizam, talimat ve emirlere uyan, saygılı, disiplinli, özveri sahibi, toplum ve çevre kal­kınmasına hizmet eden, kendisi için gerekli el becerilerine sahip, kendisine güvenen, sorumluluk almaya hazır, sağlıklı ve olumlu düşünen, doğa ve kültür eserlerini seven ve koru­yan bir yurttaş olarak yetiştirmektir.

İZCİLİĞİN HEDEFLERİ

İzcilik çalışmaları yurduna, ulusuna ve tüm insanlığa yararlı, iyi insan yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaç için şu he­defleri esas alır:

 • FizikseI gelişme. (Sağlık)
 • Kişiliğin gelişmesi (Karakter)
 • Pratik    gelişme. (Yaratıcılık)
 • Sosyal   gelişme. (Toplum içinde yaşama duygusu)
 • Manevi                gelişme. (Tanrı inancı)

İzcilik çalışması olarak yapılan her çalışma konu iti­barıyla ister toplum kalkınmasını düşünen, ister sosyal, is­ter kültürel içerikli olsun, önemli olan yukarıda yazılan beş hedefin hangi ölçüde gelişme sağladığıdır. Yapılan çalışma­ların tümü araştırılır. Amaç ise yukarda anlatıldığı gibi “İyi insan, iyi yurttaş” yetiştirmektir

İZCİ TÖRELERİ

 1. İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutar.
 2. İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
 3. İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
 4. İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşi­dir.
 5. İzci, herkese karşı naziktir.
 6. İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
 7. İzci, büyüklerini sayar ve sözünü dinler, küçükleri­ni sever ve korur.
 8. İzci, cesurdur, neşeli ve güler yüzlüdür.
 9. İzci, tutumludur.
 10. İzci,fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.
 11. İzci Selamı: İzci selamı, sağ elin başparmağının kü­çük parmak üzerine konması, diğer üç parmağın bitişik ve dik tutulması ile omuz hizasında selam verilir.
 12. Parmakların anlamları
 13. Başkalarına her zaman yardımda bulunur.
 14. İzcilik türesine uyar.
 15. Tanrıya ve vatana karşı görevleri yerine getirir.
 16. Küçükler büyüklerini sayar.
 17. Büyükler küçükleri sever ve korur.
 18. Tüm dünya izcilerinin kardeştir, dil, din ve ırk ay­rımı yoktur.

İZCİLİĞİN METODU (YÖNTEMİ)

Yöntem: İzcilik yöntemi kişiliği geliştirici bir eğitim sistemidir. Diğer eğitim sistemlerinden ayrılan en önemliği kullandığı değişik yöntemlerdir

 1. İzciliğin kendine özgü bu yöntemleri iyi bir programa bağlı olarak beş ana maddede toplanır.
 2. İzci anı ve türesine bağlılık.
 3. Yaparak ve yaşayarak öğrenme.
 4. Liderlerin rehberliğinde sınıf çalışmaları (Terfi edebilme fırsatı)
 5. Açık hava çalışmaları.
 6. Bir grubun üyesi olarak. (Oba sistemi)

Kaynak:Selami ÖZKAN-Belirli Gün ve Haftalar-CEREN YAYINCILIK