istanbulun nüfusu hakkında bilgi

istanbulun nüfusu

İstanbul’un nü­fus miktarı ve nüfus yapısı tarih boyunca siyasi ve iktisadi önemine, geçirdiği siya­sal olaylara bağlı olarak büyük değişikli­ğe uğramıştır. İlk önemli nüfus artışı Do­ğu Roma İmparatorluğu’nun merkezi ol­masıyla başlamış ve XI. yy.’a kadar sür­müştür. Veriler ve bunların dayanakları farklı olmakla birlikte. IV. yy. sonlarında kent nüfusunun 100 000 kadar olduğu ile­ri sürülür. V. yy.’a ilişkin nüfus tahminleri, değişik araştırıcılara göre 200 000-600 bin arasındadır; XIII. yy. başında 400 000 dolayında olduğu kabul edilir. İmparator­luğun daraldığı, ticari öneminin sona er­diği dönemdeyse nüfus çok azalmıştır. Fetihten önce Bizans 40 000-50 000 nüfus­lu, birçok semtleri terk edilmiş harap bir kent durumundaydı. Nüfus bileşimi çok karışıktı ve çeşitli etnik gruplardan oluşuyordu. Daha Fatih döneminde kenti can­landırmak, bayındırlaştırmak ve aynı za­manda türkleştirmek için yürütülen bir is­kân politikası nüfus bileşimini Türkler le­hine büyük ölçüde değiştirdi. Bu amaçla Anadolu’dan ve çeşitli Balkan ülkelerin­den getirilen göçmenler İstanbul’un belli yerlerine yerleştirildiler. Bu suretle Aksa­ray’dan, Eğirdir’den, Konya’dan. Karaman’dan, Tire’den. Çarşamba’dan. Kas­tamonu’dan. İzmir’den. Sinop ve Sam­sun’dan getirilen türk göçmenler sıra ile, bugün çoğu geldikleri kentin adını yansı­tan yerlere (Aksaray. Eğrikapı. Karaman. Vefa, Çarşamba. Kazancı. Galata. Top­hane) yerleştirildiler. Mora’dan getirilen Rumlar Fener’de, Selanikli Yahudiler Tekfur sarayı çevresinde, Arnavutlar Silivrikapı’da. Balat Çingeneleri Balat ma­hallesinde, Amasrahlar Sulu Manastır semtinde iskân edildiler. Böylece İstan­bul’un nüfus yapısında müslümanların oranı % 60’ı buldu. XVII. yy. sonunda is­tanbul 750 000’e varan nüfusuyla yeni­den dünyanın en kalabalık kenti haline geldi. Nüfus, XIX. yy.’da durakladıktan sonra, Birinci Dünya savaşı öncelerinde 1,1 milyonu buldu. Ama bunun yarıya yakını rum, ermeni, musevi kökenli va­tandaşlar ile yabancı uyruklulardan mey­dana geliyordu, işgal yıllarından sonra 1927 sayımı istanbul nüfusunun bir hayli gerilemiş olduğunu ortaya koydu: 691 000’e inmişti. Bunu izleyen yıllarda ağır bir tempoyla arttı. 195ü’de 983 000’e çıktı. Bunu, sonraki yıllarda adeta patlama biçiminde çok hızlı bir artış izledi ve nü­fus 1960’ta 1,5 milyonla yaklaştı; 1970’te 2,1 milyonu geçti; 1980’de 4,5 milyona, 1990’da 7,3 milyona ulaştı. Aradan ge­çen yıllarda Museviler’in İsrail’e, Rumlar’ın Yunanistan’a. Ermeniler’in daha çok Fransa’ya göç etmeleriyle, geçen yüzyılların kozmopolit İstanbul’u nüfusu hemen tamamıyla Türkler’den meydana gelen ulusal bir yapı kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2007 yılında gerçekleştirdiği “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”  çalışmada İstanbul’un nüfusunun 7 yılda Bursa şehri kadar büyüyerek 12 milyon 573 bin 836’ya ulaştığı tespit edildi.
kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları