istanbul boğazı hakkında bilgi

İstanbul Boğazı

Karadeniz üe Marmara Denizi’ni birbirine bağlayan boğaz. Doğusundan Kocaeli Yanma- dası ile Anadolu (Asya Kıtası), batı­sından Çatalca Yanmadası ile Trakya’ ya (Avrupa Kıtası) geçilir. İki kıta ara­sında önemli bir geçit ve su yoludur. Kuzeyden güneye doğru 30 km, Ana­dolu Feneri, Kızkulesi arasında 34 km, Rumeli kıyısında Haliç de içinde ol­mak üzere 46 km uzunluğundadır. En dar yeri Anadoluhisan-Rumelihisan (690 m), en geniş yeri Beykoz-Büyük- dere (4 km) arasındadır. Anadolu ve Rumeli hisarlarından güneye, Marma­ra’ya doğru giderek genişler (Kızkule­si ile Rumeli kıysında Salıpazan ara­sında 1.700 m). Ortalama derinliği 50 m olan boğazm dibinde derinliği yer yer 50 m’den çok olan bir oyuk uzanır. Bebek Camisi ile Kandilli (120 m) ve Vaniköy-Arnavutköy arasında (106 m) 100 m’den derin çukurlara rastla­nır. Tuzluluk oranı (binde 18) Marma­ra’ dan (binde 23) düşüktür Buna bağlı olarak Karadeniz’den Marmara’ya, İs­tanbul Boğazı yoluyla yüzeysel, dip­ten de Marmara’dan Karadeniz’e doğru bir akıntı görülür. Üst akıntı daha hız­lıdır. Üst akıntının hızı Kanlıca’dan başlayarak güneye doğru artar, Rume- lihisan önlerinde “Şeytan akıntısı” adım alır, Beylerbeyi-Üsküdar kıyıla­rında kıyıya çok yaklaşır. Kızkulesi açıklarında Sarayburnu’na yönelerek Marmara’da kaybolur. Boğazda akıntı, özellikle iki kıyının çok yaklaştığı yer­lerde bir ırmak akışım andırır. Büklümlü ilerleyen derin bir akarsu vadisini andıran İstanbul Boğazı, dör­düncü zaman başlarında bir deniz çe­kilmesiyle aşınan ve derinleşen vadi­nin, deniz ilerlemesiyle dolması sonu­cu oluşmuştur. Her iki kıyı boyunca yükseltileri genelde 50-100 m dola­yında değişen, derelerle yanlı tepeler uzanır. Sanyer’de 100 m’yi bulan kıyı yükseltileri dik yamaçlarla Boğaz’a

iner. Anadolu yakasında kuzeyden gü­neye Karakulak, Sultaniye, Göksu, Küçüksu, Rumeli yakasında Sarıyer, Sultansuyu, İstinye, Kanlıkavak dere­leri boğaza dökülen başlıca sulardır. Güneyden Boğaz ortalarına kadar Ak­deniz ikliminin çalı türleri yerini kuze­ye doğru Karadeniz iklimi etkisi alım­daki nemli orman türlerine bırakır. Boğaz’m iki yanını süsleyen Yıldız, Emirgan, Kuzguncuk, Kandilli, Vani- köy, Bebek, Çubuklu, Beykoz, Abra- hampaşa, Tarabya, Büyükdere korula­rında dikim yoluyla getirilmiş çok sa­yıda süs ağaçlan görülür. Servi ve fıs­tık çamları boğaz sırtlarında doğal gü­zelliği artıran öğelerdir. Tarihin ilk çağlarından beri önemli bir geçit olan Boğaz’dan Cumhuriyet dö­neminde transit geçişiler sol seyir dü­zeni içinde gerçekleşti. Bu uygulan­malım birçok kazaya yol açması üzeri­ne 1982’de transit geçişler de sağ seyir düzenine geçildi
kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998