insan hakları hakkında bilgi

İNSAN HAKLARI HAFTASI(7-13 Aralık)

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; 10 Aralık 1948 günü İnsan Haklan Evrensel Bildirisini kabul etmiştir. Bildi­rinin kabul edildiği 10 Aralık tarihini içine alan hafta Birleş­miş Milletler Örgütü’ne üye ülkelerde her yıl kutlanmakta­dır. Hafta içinde insana, insan olduğu için verilen hakların özü, bu hakların yaşama geçirilmesi konuları düzenlenen toplantılarda görüşülür, tartışılır. İnsan Hakları Evrensel Bil­dirisi okunur.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde insanların doğuş­tan sahip oldukları haklar yazılıdır. Bildiri genel olarak hiç­bir ayrım yapmaksızın insanların eşit, özgür, insanca yaşa­masını ve buna gerekli ortamın hazırlanmasını öngörmekte­dir. Bildiride yer alan hakların güvenceye alınması isten­mektedir.

İNSAN HAKLARI

Devletin kuvvet ve kudreti karşısında, uyrukluk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın her insanın insan olmak onu­ruyla, sahip olması gereken hakların hepsine insan hakları denir.İnsan hakları; yasa ve yargı önünde eşitlik, vergi öde­mede eşitlik, oy sandığı önünde eşitlik, toplantı ve gösteri özgürlüğü, hak arama özgürlüğü, mülkiyet hakkı, dinlenme hakkı, sosyal güvenlik hakkı, öğrenim ve öğretim hakkı gibi toplumsal çevrenin insana bağışladığı hakları ve özgürlükle­ri kapsamaktadır

İNSAN HAKLARİ KAVRAMININ GELİŞİMİ

İnsan hakları fikri ilk kez İngiltere’de doğmuştur.

İnsan haklarını koruma akımı ülkelere de yayıldı. Amerikalıların İngiliz yönetimine karşı ilân ettikleri 4 Tem­muz 1776 tarihli Bağımsızlık Bildirgesinde insanların bir­birlerine eşitlikleri; yaradılıştan bazı haklara sahip oldukla­rı kabul edildi.

Kısa bir süre sonra patlayan Fransız İhtilâli’nde “İn­san Hakları Bildirgesi yayınlandı (1789). Bu bildirgede in­sanların doğal haklarının bulunduğu açıkça belirtildi.Bireyci görüşün yanında toplumcu görüş de gelişti. İnsan haklarının sosyal dayanışmanın bulunduğu bir çevre­de var olabileceği kabul edildi. Böylece insanlar sosyal da­yanışmayı gerçekleştirmeye, geliştirmeye kendilerini zorun­lu saydılar.

Birinci Dünya Savaşı’nın başında Amerika Cumhur­başkanı Roosevelt’le İngiltere Başkanı Churchil tarafından imzalanıp ilân edilen Atlantik Bildirgesinde insan hakları genişletildi. Ulus, ırk, inanç farkı gözetmeksizin herkes için çalışma, yiyecek kazanma, yaşlılık, hastalık, kaza ve işsizlik korkularından kurtulma, korunma hakkı tanındı.

Klâsik ve sosyal insan haklarını kavrayan İnsan Hak­ları Bildirgesi Birleşmiş Milletler Örgütü çerçevesi içinde 10 Aralık 1948’de yürürlüğe girdi.

İnsan Hakları Birleşmiş Milletler üyelerinin hepsi ta­rafından benimsenmiş ve bu hak ve özgürlüklerin çoğu ül­kelerin anayasalarına geçirilmiştir.Devletler bu haklara önem verdikleri ve uydukları öl­çüde, iç ve dış politikada başarı ve kuvvet kazanmaktadır

Kaynak:Selami ÖZKAN-Belirli Gün ve Haftalar-CEREN YAYINCILIK