inek hakkında bilgi

İnek

Henüz doğurmamış genç inek yani düve ilk danayı doğurduktan sonra “inek” adını alır ve süt vermeye başlar İlk doğurma (buzağılama) yaşı, ırklara ve yö­relere göre değişir, ama, genellikle 24 ile 36 ay arasındadır. Bundan sonra normal olarak ineğin her yıl bir yavru vermesi ge­rekir Gebelik süresi ortalama 285 gündür. Sığır yetiştirmenin hem süt, hem de özel­likle et üretimi bakımından verimli olması için, ineğin doğurganlığı büyük önem ta­şır. Bu nedenle, sürü doğru beslenerek ve iyi bir sağlık bakımı gerçekleştirilerek inek­lerin her yıl düzenli olarak buzağılaması­na dikkat edilmelidir

İneğin günlük süt üretimi çok değişik­tir Aynı biçimde, sütün bileşimi, özellikle de yağlı madde oranı (yağ oranı süt verimiyle ters orantılıdır) da çok değişik ola­bilir Belli bir bireyin süt üretimi giderek artarak doğumdan iki ay sonra en yüksek noktasına ulaşır; sonra düzenli olarak aza­larak yeni doğumdan iki ay önce tama­men kesilir. Buzağılamadan sütün kesil­mesine kadar geçen dönemde elde edi­len süte “yıllık süt üretimi” denir. Süt veri­mi, inekten ineğe önemli ölçüde değişe­bilir Eti için beslenen kasaplık inekler sa­ğılmaz: bunlar yalnızca danalarını emzirirler. Kasaplık inekler, genellikle karma ırk­lara ( et ve süt) ya da sağmal ineklere oranla daha az süt verirler. Sağmal inek­ler, normal 305 günlük süre içinde bazı ülkelerde 8 000 kg, hatta daha çok süt ve­rirler. Sağmal ineklerin sütünde kg “başı­na 40 g yağ bulunur. Türkiye’de yerli ırk­ların süt verimi çok düşüktür. Süt hayvan­cılığının gelişmesiyle, sanayileşmiş ülke­lerin çoğunda hem hayvanların boyları, hem de verimleri artmıştır. Süt verimini ar­tırmak için yapılan çalışmalar sonucun- daysa, bazı ırklar gerilemiş, Holstein gibi çok özel tiplerse iyice yaygınlaşmıştır.

Belli bir ineğin süt üretimi yaşına göre değişir: süt inekleri en çok sütü 5 ya da 6 yaşındayken verirler. Sağmal inekleri ıs­lah çalışmaları, süt verimi sıkı denetim al­tında tutularak ciddi biçimde sürdürül­mektedir. Süt verim denetimi için süt üre­timi, sütün yağ oranı ve kimi ülkelerde, azotlu madde miktarı her ay yakından İz­lenir, her ineğin yıllık süt verimi bir belgey­le ortaya konur

İneğe gereksinimlerini karşılayacak oranda yem verilir. Yemin bir bölümü ka­ba yem (ot, saman, pancar, vb.), bir bölümüyse mineral maddeler karıştırılan yo­ğun yemlerden (tahıl ve küspe karışımı) oluşur Yoğun yem ineğin süt verimine, ineğin sağılıp sağılmamasına ve hizmet dışı kalmış olup olmamasına bağlı olarak değişik miktarlarda belirlenir. Gelişmiş ül­kelerde, yoğun yem miktarını otomatik olarak saptayıp dağıtan bilgisayarlı aygıt­lar kullanılmaktadır. İneklerin temiz sudan oluşan içecekleri bol bol verilmelidir.
kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları