ilköğretim haftası hakkında bilgi

 

ÜLKEMİZDE İLKÖĞRETİM

19. yüzyıldan bu yana batı ülkelerinde olduğu gibi bizde de devletin başta gelen görevleri arasında ilköğretim yer almıştır. 6 yaşından 16 yaşına kadar her yurttaş için zo­runlu tutulmuştur.

Çocuklar, ilköğretim çağına gelinceye kadar ilk bilgi­leri, aile çevresinden ana, baba ve kardeşlerinden edinirler. Okul öncesi çağı, çocuklar için her konunun merak edildiği bir dönemdir. Ancak bu merakın yanıtını aile çevresi her za­man doyurucu olarak veremez. Bundan dolayı ülkemizde anaokulları kurulmuştur. Anaokulları da eğitsel oyunlar oy­nanır, şarkılar söylenir ve basit ritmik saymalar öğretilir.

İlköğretimin amacı, çocuklara en gerekli bilgileri ver­mektir. Çocuğu hem hayata hem de ortaöğretime hazırlayan ilköğretim okullarımızın en önemli sorunlarından biri bina yetersizliğidir. Bundan dolayı ikili öğretim yapılmakta, köy­lerde ise öğrenci azlığı ve öğretmen yetersizliği nedeniyle birkaç sınıf bir arada, kimi zaman beş sınıf bir arada öğre­nim görmektedir. Birleştirilmiş sınıf adı verilen bu tür uygu­lama için özel programlar geliştirilmiştir.

Bina sorununu çözmek için son yıllarda bir kampan­ya başlatılmış, “Kendi okulunu kendin yap.” denilerek hayır­sever vatandaşların okul yapmaları sağlanmıştır. Kurulan Millî Eğitim Vakfı sorunların çözümüne yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

Ülkemizde öğretim üç temel aşamada tamamlanır. 1. İlköğretim, 2. Ortaöğretim 3. Yüksek Öğretim. İlköğreti­min, diğer adıyla temel eğitimin 8 yıllık bir öğrenim süresi vardır. 20 Ağustos 1997 tarihinde yürürlüğü giren yasaya göre, ilköğretim kesintisiz ve zorunlu, sekiz yıldır.

Bir yeni uygulama da altıyaş uygulamasıdır. 1983- 1984 öğretim yılından itibaren başlayan uygulamaya göre 5 yaşını bitirip 6 yaşından gün alan çocuklar ilköğretim birin­ci sınıfa alınmaktadır. Koşulları uygun olan okullarda salt al­tı yaş grubu için sınıflar oluşturulmakta, bu çocuklara ana sınıfı ile birinci sınıf arası bir özel eğitim uygulanmaktadır. Bu uygulama, ön hazırlıkları tamamlandığı zaman tüm okul­larda yaygın bir şekilde uygulanacaktır.

Kaynak:Selami ÖZKAN-Belirli Gün ve Haftalar-CEREN YAYINCILIK