hz.muhammed in hayatı hakkında bilgi

 Hz. Muhammed’in Hayatı

Allahü teâlânın insanlara gönderdiği son peygamber. Allahü teâlâ Kur’ân-4 kerîmde meâlen buyurdu ki:

Muhammed (sallaliahü aleyhi ve sellem), peygamberden başka (bir şey) değildir. Ondan evvel daha nice pey­gamberle gelip geçmiştir. Şimdi O ölür yahut öldürülürse, ökçelerinizin üstünde (gerisin geri) mi döneceksi­niz. Kim (böyle) iki ökçesi üzerinde (ardına) dönerse, elbette Allah’a hiç bir şeyle zarar yapmış olmaz. Allah şükür (ve sebat) edenlere mükâfat verecektir. (Âlı îmrân sûresi: 144) Muhammed (aleyhisselâm) .Allahü teâ­lânın insanlara gönderdiği peygam­berdir. Onunla birlikte olanlar kâfirlere karşı şiddetlidirler. Biribirlerine karşı pek merhametlidirler. (Fetfı sûresi: 29) Beri Muhammed’im.

Ben Mâhî’yim ki, Allahü teâlâ benimle küfrü yok ederi Ben Hâşir’im İdi halk kıyamet günü benini iz ime e haşr olunacak (toplanacak) tır.

Ben Âkıb’ım ki, ben­den sonra peygamber yoktur. (Hadîs-i şerif-Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

Ben ümmü (okuma yazma bilmeyen)pey­gamber Muhammed’im. Benden sonra peygamber yoktur. (Hadîsi şerîf-îslâm Âlimleri Ansiklopedisi)

Muhammed aleyhisselâm Allahü teâlânın Resulü yâni peygamberidir. Habîbi (sevgilir si) dir. Peygamberlerin en üstünü ve sonun­cusudur. Babası Abdüimûttalib’in oğlu Abdullah, annesi Vehb’in kızı Amine Hâtûn’ dur. Milâdın 571 senesi Nisan aymın yirmi­sine rastlayan Rebî-üİ-evvel[ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’de doğdu. Babası O doğmadan önce ölmüşdü. Altı yaşındayken annesi, sekiz yaşındayken dedesi öldü. Sonra amcası Ebû Tâlib’in yanında büyüdük Yirmi beş yaşında hazret-i Hatice ile evlendi. Bundan dört kızı iki oğlu oldu. Kırk yaşında bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu bildi­rildi. Üç sene sonra herkesi imana çağır­maya başladı. Elli iki yaşındayken bir gece Mekke’den Kudüs’e ve oradan göklere götürülüp, getirildi. Miraç adı verilen bu yolculuğunda Cennetleri, Cehennemleri, Allahü teâlâyı gördü. Beş vakit namaz bu gece farz oldu. Milâd’ın 622 yılında Allahü teâlânın emriyle Mekke’den Medine’ye hicret etti; (göç etti). Vefâtına kadar islâmiyet’i yaymaya ve ihsanları iki cihan seâdetine (mutluluğuna) kavuşturmağa çalıştı. Hicrî on bir (M. 632) senesinde Rebî-ul-evvel ayının Onikinci Pazartesi günü öğleden evvel vefât etti. Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece yarısı, vefat ettiği odaya defn edildi. (İbn-ül-Esîr, tmâm-ı Süyûtî, Halebî, Abdülhak-ı Dehlevî, Zerkânî)

Muhammed aleyhisselâm beyaz idi. insan- lann en güzeli idi. O her zamanda dünyanın her yerinde olan ve gelecek bütün insanlar­dan her bakımdan üstündür. Aklı, fikri, güzel huyları,’ bütün organlarının kuvveti her insandan fazla idi. Ümmî idi yâni hiç mektebe gitmedi. Kimseden ders almadı, fakat Allahü teâlânın bildirmesi ile her şeyi bilirdi; (îmarn-ı Kastalânî)

Allahü teâlâ Cebrâil aleyhisselâm adındaki bir melek ile Muhammed aleyhisselâma Kur’ân-ı kerîmi gönderdi. İnsanlara dün­yâda ve âhirette lüzumlu ve faydalı olan şeyleri emir etti. Zararlı olanları yasakladı. Bu emirlerin ve yasakların hepsine İslâm dîni veya İslâmiyet denir..Muhammed aley­hisselâmın her sözü doğrudur, kıymetlidir, faydalıdır. Muhammed aleyhisselâmın söz­lerinden birine inanmayan, beğenmeyen kimse kâfir (îmânsız) olur. Muhammed aleyhisselâmı sevmek; bütün seâdetlerin (mut­lulukların), rahatlıkların, iyiliklerin başıdır. O’nun peygamber olduğuna inanmamak ise bütün sıkıntıların, kötülüklerin başıdır. (Tirmizî, Reyhekî, Imâm-ı Kabbânî, Seyyid Âbdülhakîm Ârvâsî)
kaynak:Dini Terimler Sözlüğü-Türkiye Gazetesi Yayınları