harbiye mektebi hakkında bilgi

Harbiye Mektebi hakkında bilgi

Mektebi ulumu harbiye, İstanbul’da” Osmanlılar döneminde savaş bilimleri öğ­renimi veren okul. Mahmut ll’nin buyru­ğu ile açıldı (1834). Amacı, batı teknikle­rine uygun olarak orduya subay yetiştir­mekti. Harp* okulu açma girişimleri Os­manlılar’da ilk olarak 1825’te başlamıştı ve bu tarihte Talimhane’de bir eğitim dene­mesi yapıldı. Selimiye Kışlası’ndaki süb­yan bölükleri de aynı amaca yönelik ola­rak kurulmuştu. 1834’te ise Maçka’daki kışla onarılarak harp okulu konusunda ilk esaslı deneme başlatılmış oldu. İlkokul­dan yükseköğretime kadar tüm aşamaları kapsayan Mektebi harbiye, daha sonra yeniden düzenlendi. Öğrenciler sınavdan geçirildiler ve üstün başarı gösterenler Mektebi ulumu harbiye; orta derecede başarılı olanlar da Mektebi,fünunu idadi’ ye öğrenci kabul edildiler. İdadi öğrenci­leri Maçka kışlasında, Harbiye öğrencile­ri ise Taksim’de yapılan binada öğrenim­lerini sürdürdüler Mektebi ulumu harbiye 1847’de Pangalb’daki yeni binasına taşın­dı. İlk mezunlarını 1848’de verdi ve aynı yıl öğrenim süresi beş yıla çıkartıldı. 1863’ten sonra, adı Mektebi fünunu har­biye oldu. Yanan binası da yeniden yapıl­dı. Okula son dönemlerde Mektebi harıbiyei şahane denildi ve okulda 1884’e ka­dar fransız, bu tarihten sonra alman eği­tim sistemleri uygulandı.

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları