eskiden oynanan çocuk oyunları nelerdir

Eski oyunlar

Çocuk oyunlarının eğlendirici ve oyalayıcı işlevi yanında, eğitici ve sosyal ilişkileri geliştirici bir yönü de vardır. Ana­dolu’da çocuk oyunlarında kır-kent ayrı­mı oldukça belirgindir. Her iki kesimde de oynanan yaygın çocuk oyunlarının yanı sı­ra değişik yörelere özgü oyunlara ya da bilinen oyunların değişik oynanma biçim­lerine de rastlanmaktadır. Kullanılan oyun gereçlerine ve oynanış biçimine göre ka­baca bir gruplama yapılacak olursa, ço­cuk oyunları başlıca on gruba ayrılabilir:

  1. Top oyunları değişik türde ve amaç­tadır; buna göre topun niteliği de değişir. Meşin, lastik toplar yanında bazı oyunlar­da bez, kâğıt, vb. malzemeden yapılmış toplar da kullanılır, örneğin Konya yöre­sinde oynanan çindili oyununda, topun işlevini ebenin takkesi görür.
  2. Bir başka grup, en yaygın türü çelik- çomak olan değnekli oyunlardır. Bunların biri hedefe değnekle nişan alınan oyun­lar, öteki top ve değnekle oynanan oyun­lar olmak üzere iki türü vardır. Bu türlerin de yörelere göre pek çok çeşitlemesine rastlanır.
  3. Taş ve gülle oyunları, tüm tehlikesine karşın günümüzde de çok yaygın oyun­lardır. Bilye, boncuk, ceviz, çeşitli sayıda taş vb nesnelerle oynanan oyunlar da bu gruba girer. Üçtaş, altı taş, dokuztaş tü­rü oyunların çok eski olduğu bilinmekte­dir. Taş oyunları arasında Tekirdağ’ın tay­yare oyunu, çapraz oyunu vb. yere çizil­miş çizgiler üzerinde oynanan kaydırağa benzer oyunlar da vardır, Taş ve gülle oyunları, yörelere göre farklılıklar göster­mekle birlikte Anadolu’nun hemen her ke­siminde yaygındır.
  4. Koşma, kovalama, kurtarma oyunla­rı, hem kırsal kesimde hem de kentlerde yaygın oyunlardır. Bu tür oyunların en yay­gın olanları, “elim sende” türünden ebe­nin elini değdirerek ebeliği başkasına ge­çirdiği oyunlardır. İstanbul’un ebe çıldır, Niğde’nin ayağım naili, Kayseri’nin elim yağlı, Gaziantep’in darabil, Tekirdağ’ın ateşliyim oyunları bunlar arasında sayıla­bilir. Oyunların kimisi takım halinde oyna­nır. Tekirdağ’ın körebe, Muğla’nın ula kör çepiş, Safranbolu’nun ebe kışkış, Ilgın’ın depmetura’sı bu türe giren körebe oyun­larıdır. Oynanışlarında, yörelere göre kimi farklılıklar görülür. Örneğin, avşar oymak­larının yoğun olduğu yörelerde körebe oyunu türkülüdür.
  5. Zor kullanma oyunları, bir oyuncuyu zorla almak, bir oyuncu sırasını kırmak, ya da gözetilen bir nesneyi kaçırmak temeli­ne dayanır. Konya’nın alay tura oyunu, Burdur’un zincir kırma oyunu, Antalya türkmenlerinin davar kurt oyunu, Kayse­ri’nin dön kuyruğum’u bu tür oyunlardır. Bu tür hem kentlerde hem de kırsal ke­simde yaygın bir oyun biçimidir.
  6. Atlama, sıçrama, sekme oyunlarının en önemli iki türü birdirbir ve uzuneşek­tir. İp atlama da buna eklenebilir. Sekme oyunlarının en yaygınını da yere çizilen çizgiler üzerinde yassı bir taşı gezdirerek oynanan kaydırak oyunları oluşturur.
  7. Saklama-saklanma oyunları, bir kişi­nin eylemin ya da fikrin saklanması teme­line dayanır. Bu tür oyunların hemen tü­mü takım oyunudur. Saklambaç, nesi var, el el üstünde kimin eli var vb. bu tür oyun­ların en yaygınlarıdır.
  8. Dilsiz-şaşırtma-şaka oyunlarının temel kişisi ebedir. Dilsiz oyunlarında ebe ne ya­pıyorsa aynısının konuşmadan, gülmeden yinelenmesi; şakalı oyunlarda ise bir ele­başı önderliğinde oyuncuların zor duru­ma düşürülmesi esastır. Burdur’un Dilsiz, Isparta’nın Sende, Niğde’nin İşçi, Kayse­ri’nin Çatlım eşek, Çorum’un Mum dibi oyunları bu türe girer.
  9. Dramatik nitelikte büyülük, törensel oyunların çoğu kişileştirme ve eylemin tak­lidine dayanır. Çocuklara özgü olduğu sa­nılan kimi oyunlar, daha etkili olacağı dü­şüncesiyle uygulanması çocuklara bırakıl­mış geleneksel tören ve büyülerdir. Çöm­çe gelin, Kepçe kadın, Su gelini gibi yö­relere göre çeşitli adlar alan yağmur dilleme töreni, bu tür oyunların başında ge­lir. Anadolu’nun bazı yörelerinde çocuk oyunları, gelecek yılın da habercisi sayı­lır. Örneğin o yıl çocuklar kuyu kazarak oy­narlarsa ekinlerin bereketli olacağı ve ekin kuyuları kazıtacağına; ev yaparak oynar­larsa yapıların bol olacağı biçiminde yo­rumlanır. Dokuztaş oyununun kumalak falından kaynaklandığı, körebe oyununda eski inanışların uzantısı olduğu görüşleri de vardır. Buna göre, körebe oyunu, geç­mişte adak adanacağı zaman bir hayva­nın gözünü bağlayıp çevresinde halka ol­ma ve hayvan kime değerse onu kurban etme geleneğinin uzantısıdır. Kimi tören­sel nitelikli oyunlarda da türküler, maniler söylenir ve bunların bolluk getireceğine inanılır. Ebe seçme tekerlemeleri bunların en yaygın örnekleri olarak değerlendirilir.
  10. Çocuklar kadar büyükler arasında da yaygın olan yüzük oyunu ise bir baş­ka oyun grubunu oluşturur. Yüzük oyun­larının Anadolu folklorunda oldukça önemli bir yeri vardır ve kış geceleri yapı­lan toplantıların başta gelen oyunlarındandır.

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları