bilişim teknolojisi nelerde ve nasıl kullanılır

BİLİŞİM, bilginin akılcı ve oto­matik bir biçimde işleyişinin yollarını araştıran bilim dalı. İnformatik de denir. Elektronik hesap makinelerinin, bulanma­sından sonra gelişti. Bilginin dönüştürülmesinde kullanılan yöntem ve mekanizmaları ince­ler. Böylece elde edilen teknik­ler bilim, yönetim, sanayi, ticaret, düşünce, sanat, vb alanlarda uygulanır. Bilgisayarların göre­vi; olay, .nesne ya da düşünceleri simgeleyen; önceden kararlaştırılmış işaretler sistemiyle oluş­turulmuş bildirim denilen ilk maddeyi, araya insan girmeden işlemektir. Bu amaçla, temel ba­sit sesler ve fonemlerin simge­leri (işitilen) ve çeşitli biçim­lerin simgeleri (görülen) olmak üzere iki tür simge kullanılır, önceleri daha çok birinci tür simgeler kullanılırken, son yıllarda ikinci türden simgeler yaygınlaştı. Bilişimde kullanılan başlıca simgeler, harfler (büyük, küçük, ince, kaim, dik, italik) ve rakamlardır (noktalama işaret­leri, matematikteki işaretle). Bilişim beş bölümde ele alına­bilir:

1 – Çözümleyici ya da bi­çimsel bilişim; Elektronik hesap makineleriyle türlü matematiksel çözümlere, istatistik hesaplar, yöneylem araştırmalarının yapıl­masını sağlayan en uygun loga­ritmalar bu dalda araştırılır. Otomatlar ve karar kuramları da bu dala girer.

2 – Sistematik ve mantıksal bilişimde; Elektronik hesap makinelerinden, bunları birbirine bağlayan iletişim ağından ve bunları kullanan in­sanlardan oluşan sistemlerin ya­pısı incelenir. Bu dala bilişim sistemlerinin mimarisi de denir.

3 – fiziksel ve teknolojik bilişim: Elektronik hesap makine­lerinin t ve bilişim sis temlerini oluşturan elektronik, elektriksel ya da mekanik bileşenler ya da alt sistemlerin incelendiği daldır.

4 – Yöntem bilişimi: Elekt­ronik hesap makinelerinin ve bilişim -sistemlerinin programla­ma ve çalıştırma yöntemlerini içine alır.

5 – Uygulamalı bili­şim önceleri yalnızca bilimsel araştırmalarda yararlanılırken, zamanla kurum ve kuruluşların yönetimle ilgili, tüm işlerine ve çağımızın tüm etkinliklerine girdi; Askerlikte, nükleer fizik­te, uzay araştırmalarında, büyük bayındırlık işlerinde, petrolcülükte, trafik denetimlerinde, gra­fik ve müzik kompozisyonla­rında, basında, eğitimde ve daha pek çok alanda yararlanılan bilişim, birçok gelişmiş ülkede önemli bir meslek alanı duru­mundadır.

Türkiye’de, bilişim alanındaki ilk girişim (1934) Ziraat Bankası’na aittir. Daha sonra (1960) Karayolları Genel Müdürlüğü bilgisayarlardan ya­rarlanmaya başladı. 1964’te İTÜ’­de kurulan bilgisayar ise üni­versitelerimizdeki ilk bilişim sistemidir. Bugün ülkemizin pek çok sayıda kamu ve özel kuru­luşunda bilişim sistemi vardır.

 

Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991