bakinin hayatı ve eserleri hakkında bilgi

BÂKİ

Divan şa­iri (İstanbul 1526 – ay. y. 1600). Cami ve medrese derslerini izledi. Tanınmış şair Zati’nin (1477-1546) meclislerinde bulundu. Kanuni Sultan Süleyman’a sunduğu (1554) ilk kasideden başlaya­rak yeteneğini kabul ettirmeyi başardı. 1564’ten sonra müderrislik yaptı. 1576 -1582 arasında Mekke ve Medine ka­dısı oldu. 1584’teki İstanbul Kadılığı’ ndan sonra önce Anadolu (1585) sonra Rumeli Kazaskerliği’ne (1591) yüksel­di, zaman  zaman yitirdiği görevine ye­niden döndüyse de şeyhülislamlık ma­kamına ulaşamadı. Bu özlemini şiirle­rinde dile getirildiği kabul edilir. Öm­rünün 1566’ya kadarki ilk kırk yılında Sultanü’s- şuhara ustalığı açıkça kabul edilmiş bir önemdeyken kendisini de­ğerlendiren Kanuni’nin ölümü üzerine duyduğu büyük acıyı hem görkemli bir üslup, hem çok içten bir lirizmle dile getirdi. Sekizer beyitlik yedi bentten oluşan bu güçlü Terkib-i bent, aradaki vasıta beyitlerinin de özgün eklentisiyle Divan Edebiyatı’nın en seçkin ör­neklerinin başında gelir. İran Edebiyatı’nın etkisinde ve izinde giden ilk söz­cülerden sonra Baki, Türk Divan şiiri­ne Türkçenin uyum olanaklarının, aruz ustalığını kattı; özgün buluşlara dayalı duygu zenginliğiyle şiirimize bize öz­gü hava ve üslubu kazandırdı. Dil ku­sursuzluğu, “taze mazmun” özgünlü­ğü, din dışı yaşam konularındaki canlı söyleyişi edebiyat sanatları açısından yenilik ve özelliği sanatının başlıca özellikleridir. Şiirlerini Divan da top­ladı. Münacaat, naat gibi dinsel konu­larda eser vermemiş olan Baki’nin en önemli ürünleri kaside ve gazelleridir. Çeşitli yazma nüshaları karşılaştırıla­rak ve bazı eksikliklerle 1859 ve 1910’da basıldı. Tam basımım Sadettin Nüzhet Ergun gerçekleştirdi (1935;659 şiir).

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998