allahın isimleri ve anlamları hakkında bilgi

 

Allahın isimleri ve anlamları

İslâm dini, Allah’ a inanma (iman) dinidir. İman da Al­lah’ın ad ve niteliklerini bilmekle baş­lar Bir Hadise göre “Allah”a özgü 99 vardır. Bu adlara Esma-i Hüsna (güzel adlar) denir. Kuran’ın kimi ayetlerinde de yer alan bu adlar:

 • 1. Al­lah;
 • 2. Rahman (Kullarına çok acıyan ve bütün kullarına nimetler veren);
 •  3.Rahim (Kullarına çok acıyıcı ve verdiği nimetleri iyi kullananlara daha bü­yük nimetler veren); 4. Melik (Tüm evrenin sahibi ve egemeni);
 • 5. Kuddus (Unutmaktan, yanılmaktan, güçsüzlük­ten ve her türlü eksiklikten uzak olan);
 •  6. Selam (Barışçı, bütün tehlikelerden kurtulan, salim kalan kullarını tehlike­lerden kurtuluşa götüren);
 •  7. Mümin (İnanış ışığı doğuran ve kendine sığı­nanları koruyan);
 • 8. Muheymin (Göze­tici ve koruyucu);
 •  9. Aziz (Yenilmesi olanaksız, galip);
 • 10. Cebbar (Eksikle­ri tamamlayan, dilediğini zorla yaptı­rabilen);
 • 11. Mütekebbir (Her durum ve olayda büyüklüğünü gösteren);
 • 12. Malik (Yoktan var eden; her şeyin var­lığım ve varlığı boyunca görüp geçire­ceği bütün olay ve durumları önceden bilen ve saptayan);
 • 13. Bari( Eşyayı ve her şeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan)
 • 14. Muşavvir (Bü­tün nesneleri tasarlayıp, biçimlendi­ren);
 • 15. Gaffar (Günah ve suçlan ba­ğışlaması bol olan);
 • 16. Kahhar (Dile­diğini yok edecek (kahredecek) ölçüde egemen);
 •  17. Vehhab (Nimetlerini ba­ğışlayan);
 •  18. Rezzak (Rızık verici bü­tün yaratıkları doyurucu);
 • 19. Fettah (Her türlü zorluğu ortadan kaldıran);
 • 20. Âlim (Her şeyi bilen);
 • 21. Kabıt (Sıkan ve daraltan);
 • 22. Basit (Açan ve genişleten);
 • 23. Hafıd (Yukarıdan aşa­ğı indiren, alçaltan);
 • 24. Râfi (Yüksel­ten);
 • 25. Muiz (Ağırlatan);
 • 26. Muzil (Aşağılatan);
 • 27. Semi (Çok iyi işiten);
 • 28. Basir (Çok iyi gören);
 • 29. Hakem (Yargılayıp, hakkı yerine getiren);
 •  30. Adil (Haksızlık yapmayan, hakkı gö­zeten);
 •  31. Latif (Bütün incelikleri bi­len);
 • 32. Habir (Her şeyin gizli yanını bilen);
 • 33. Halim (Gücü yeterken kötü davranmayan);
 •  34. Azim (Sözcüklerin tanımlayamayacağı ölçüde büyük);
 • 35. Gafur (Bağışlaması bol);
 •  36. Şekûr (İyiliği iyilikle karşılayan);
 • 37. Alî (Pek büyük ve yüksek);
 •  38. Kebir (Yü­ce ve erişilemeyecek ölçüde, eşsiz);
 •  39. Hafiz (Her şeyi belirli bir zamana kadar saklayan);
 •  40. Mukit (Bütün ya­rattıklarının rızkını veren);
 • 41. Hasib (Evrende bütün olup bitenlerin hesabı­nı bilen);
 • 42. Celil (Ululuk sahibi);
 • 43. Kerim (Bağışı çok, cömert);
 • 44. Râkîb (Evrende olup bitenleri denetleyen);
 •  45. Mûcib (Kendine yakaranlann dile­diklerini yerine getiren);
 •  46. Vâsî (Hoşgören ve izin veren);
 • 47. Hakîm (Her yaptığının yetkin bir anlamı olan);
 •  48. Vedûd (Kullarını çok seven ve sevilmeye en çok ve tek layık olan);
 • 49. Mecid (Şanı büyük ve yüksek);
 • 50. Bais (Ölüleri diriltip mezardan çıka­ran);
 •  51. Şehîd (Her zaman her yerde hazır ve nazır bulunan, her şeyin tanı­ğı);
 • 52. Hak (Varlığı asla değişmeden duran tek varlık);
 • 53. Vekil (İşlerini kendine bırakanların işlerini diledikle­rinden daha iyi ve üstün olarak yapan); 54. Kâvi (Pek güçlü);
 • 55. Metin (Çok sağlam);
 • 56. Veli (Kullarına en iyi dost);
 •  57. Hamid (Bütün varlıkların gerçekten övdüğü);
 • 58. Muhsî (Son­suzluğun bile sayısını bilen, hesapçı);
 • 59.Mubdî (Bütün varlıkları yaratan);
 • 60.Muid (Yaratılmışları yok ettikten sonra yeniden yaratan);
 • 61. Muhyi (Sağlık veren);
 • 62. Mumit (Canlıların ölümünü de yaratan);
 •  63. Hayy (En di­ri);
 •  64. Kayyum (Yeri, göğü ve yaratıl­mışları sağlam, ayakta tutan);
 •  65. Vacid (Her dilediğini her dilediğinde bu­lan);
 • 66. Macid (En üstün şan ve şeref sahibi);
 • 67. Vahid (Eşi ve benzeri bu­lunmayan, tek);
 • 68. Samed (İşleri çö­zümlemek, acılan gidermek için baş­vurulacak tek yer);
 • 69. Kaadir (Her di­lediğini dilediği gibi yapmaya gücü yeten);
 • 70. Muktedir (Dilediğini yapa­bilen);
 • 71. Mukaddim (Dilediğini öne geçiren);
 • 72. Muahhir (Dilediğini geri­leten);
 • 73. Evvel (İlk, O’ndan önce hiç­bir şey yoktur);
 • 74. Ahir (Son, O’ndan sonra hiçbir şey olmayacaktır, tek kalı­cı varlıktır);
 •  75. Batın (Gizli, kimsenin göremeyeceği);
 • 76.Zahir C.C. Varlığı apaçık görünen
 •  77. Valî (Tek ve ev­rensel yönetici);
 • 78. Müteali (Bilinen, bilinmeyen her şeyden üstün);
 • 79. Ben (İyiliği ve verdiği çok olan);
 • 80. Tevvab (Tövbeleri kabul eden);
 • 81. Müntekim (Cezayı hak edenlere en uygun cezayı verici, cezasız bırakmayan);
 • 82. Afüv (Bağışlayıcı);
 •  83. Rauf (Esirge­yici);
 • 84. Malik-ül-Mülk (Tüm evrenin sahibi, egemeni);
 • 85. Zülcelal vel’ik- ram (Büyüklük, bilgi ve bağış sahibi);
 •  86. Muksit (Olan ve olacakları bir biri­ne uygun ve denk yapan);
 • 87. Cami (Toplayıcı, kıyamet günü tüm varlıkla­rı önünde toplayacak olan);
 •  88. Gani (Çok zengin);
 •  89. Mugni (Dilediğini zengin eden);
 •  90. Manî (Her şeye izin vermeyen);
 • 91. Dâr (Acı ve üzüntü ve­rici, zarar verici şeyleri de yaratan);
 •  92. Nafî (İyilik ve yararlı şeyleri yara­tan);
 • 93. Nûr (Evreni ışıklandıran);
 • 94. Hadî (Dilediklerini başarılı kılan);
 • 95. Bedî (Örneksiz olarak yoktan var eden);
 • 96. Bakî (Varlığının sonu olma yan);
 • 97. Varis (Her varlığın sonu ol­mayan);
 • 98. Reşîd (Her şeyi ilksizlik- teki takdirine göre yürüterek en güçlü düzen içinde sonucuna ulaştıran);
 • 99. Sabûr (Çok sabırlı, acele etmeyen, her şeyi takdir ettiği zamana kadar bekle­tip yapan)

kaynak:Alfabetik Okul Ansiklopedisi -GÖRSEL YAYINLAR 1998