23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı hakkında bilgi

 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan 1930 tarihi, Büyük Millet Meclisinin açılış günüdür. Egemenlik, yönetme yetkisi anlamına gelir. Ulusal egemenlik ise yönetme yetkisinin ulusta olduğu bir yönetimbiçimidir.Osmanlı İmparatorluğu döneminde, egemenlik mil­lette değil padişahta idi. Padişah, ülkeyi ulusun istediği gi­bi değil, kendi istediği gibi yönetirdi. İmparatorluğun son padişahları rahatlarını ön plâna aldılar. Yurt, bakımsız kaldı. Ülke sorunlarla yüzüstü bırakıldı. Bu sırada Birinci Dünya Savaşı başladı. Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlik­te olanlar yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık. Yurdumuz İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar, İtalyanlar tarafından payla­şıldı. Padişah ve yandaşları ülke paylaşılmasına karşı çıka­madılar.Mustafa Kemal, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için İstanbul’dan Samsun’a 19 Mayıs 1919 günü geldi. Samsun’dan Amasya’ya oradan da Erzurum’a ve Sivas’a git­ti. Sivas ve Erzurum’da toplantılar düzenledi. Erzurum top­lantısı sonunda Mustafa Kemal ve temsilciler kurulu Anka­ra’ya geldiler. Mustafa Kemal Paşa, egemenliğin ulusta ol­duğuna inanıyor bu inancını “Milleti yine milletin gücü kur­taracaktır. Tek bir egemenlik vardır, o da millî egemenliktir.” diyordu. Bu düşünce ile yurdun dört bir yanından seçilen temsilci milletvekilleri Ankara’ya geldiler.Ulusal Kurtuluş Savaşı ile ilgili kararlar bu Mecliste alındı. Mustafa Kemal başkanlığındaki Türk ulusu, dünyaya ilk Ulusal Kurtuluş dersini verdi. Ezilen uluslara kurtuluş yolunu açtı. Kurtuluş Savaşı’mız yeryüzünün öteki ulusları­na örnek oldu.23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisinin kuruluş gü­nüdür. Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Dün­yada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır.

—————————————————————————————————————————————–

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇI­LIŞI

Atatürk, Anadolu’da gerekli hazırlıkları ve görüşme­leri yaptıktan sonra, 19 Mart 1920 günü yaptığı bir toplan­tıda olağanüstü yetkilerle donatılmış bir meclisin açılması kararını arkadaşlarıyla birlikte aldı.

Bu meclis, İstanbul’daki Milletvekili Meclisi üyelerin­den Ankara’ya gelebilenler ile yeniden seçileceklerden olu­şacaktı.

TBMM 23 Nisan 1920 günü Ankara’da törenle açıl­dı. Temsilci milletvekilleri eski bir binayı Meclis olarak kul­lanmaya başladılar. Bu meclis Türk ulusu adına, onun ba­ğımsızlığını ve egemenliğini korumak için ant içti ve kurulu­şunu tüm dünyaya duyurdu. Artık ülkede meclisin üzerinde hiçbir kuvvet yoktu. Tüm yetkiler mecliste toplanmıştı. Meclis, ilk iş olarak kendi içinden bir hükümet kurdu. Mec­lis başkanı aynı zamanda kurulacak hükümetin de başkanı olacaktı. 24 Nisan 1920’de Atatürk hem meclisin hem de hükümetin basma getirildi. TBMM bir yandan ülkenin kur­tuluşu için yeni yasal düzenlemeler yaparken diğer yandan da yurdumuzun düşmandan kurtarılması için orduyu güç­lendirmeyi, iç yönetimi düzenlemeyi, ekonomiyi güçlendir­meyi amaçlayan çalışmalar yapmaya başladı.

Kurtuluş Savaşı’mız, işte bu ilk meclisimizin başarılı ve kararlı çalışmalarıyla zafere ulaştı..

İlk meclis binası zamanla ihtiyacı karşılayamaz duru­ma geldiği için daha büyük, modern ve kullanışlı yeni bir meclis binası yapıldı. Ankara’da Kızılay ile Çankaya arasın­da yer alan TBMM binası Türkiye’nin yönetildiği bina ola­rak Ankara’nın önemini bir kat daha artırmaktadır.

——————————————————————————————————————————————–

 

23 NİSAN ULUSLAR ARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ

Atatürk, bugünün küçüklerinin yarının büyükleri ola­cağını, yarın ülkeyi, bugün çocuk olanların yöneteceğini, ge­leceği çocukların kuracağını söylüyordu. Bu nedenle, çocukların çok sevilmesi ve özenle eğitilmeleri gerektiğine İnanıyordu. Çocukları çok sevdiği için yanına manevî evlât olarak çocuklar almış, onları yetiştirmiş, büyütmüştür.

Çocukları çok sevdiği içindir ki TBMM’nin açılışı olan 23 Nisan gününü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Her yıl 23 Nisan geldiğinde tüm ülkemizde ve Ku­zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanır.

Türkiye, çocukların bayramının yapıldığı ilk ve tek ül­kedir dünyada. 23 Nisanlarda ülkemizde uluslararası çocuk şenlikleri düzenlenir. Yabana ülkelerden gelen çocuklar, eğ­lenir, oyunlar sergilerler. Böylece dünya çocukları arasında barış ve kardeşlik duyguları güçlenir.

23 Nisan 1979 günü Ankara’da ilk kez toplanan ilk Dünya Çocuk Parlementosunda okunan Kardeşlik ve Barış Bildirisi büyük bir ilgi toplamıştır. Bu bildiride aynen şöyle denmiştir:

1979’dan bu yana ülkemizde sürdürülen çocuk şen­likleri her geçen yıl daha çok ülkenin katılmasıyla sürüp git­mektedir. Her yıl şenliklerden sonra ülkelerine dönen çocuklar Türkiye’de geçirdikleri sıcak ve mutlu günlerden, kazandıkları candan, dost insanlardan, sımsıcak arkadaşla­rından ayrılmanın üzüntüsünü taşımakta, kucaklaşmakta ve ağlamaktadırlar.

Çocuklara böylesine güzel bir bayramı armağan eden Atatürk’e saygı duymamak ona teşekkür etmemek elde mi?

Teşekkür ederiz Atatürk!

——————————————————————————————————————————————–

Kaynak:Selami ÖZKAN-Belirli Gün ve Haftalar-CEREN YAYINCILIK